Identifiering och betydelsen av fiskens uppväxtområden i tropiska och subtropiska havslandskap

Både uppväxtområden och livsmiljöer för vuxna revfiskar behöver bevaras för att behålla ett produktivt kustlandskap.

I den här avhandlingen har uppväxtområden för tropisk och subtropisk revfisk i sydvästra Atlanten och i västra Indiska oceanen studerats. I avhandlingen beskrivs också hur fisken påverkas av utformningen av havslandskapet, dvs. var uppväxtområdena och korallreven är placerade i förhållande till varandra.

I samtliga studier kunde landskaps- eller habitatvariabler relateras till livshistoria eller andra egenskaper hos de olika arterna. Avhandlingen visar att dessa ekosystem är mycket komplexa, och resultaten av forskningen kan förhoppningsvis bidra till att öka förståelsen av hur dessa system fungerar och därigenom förbättra förvaltningen av kustnära ekosystem.