Att skörda från land och hav: Sociala relationer, handelsnätverk och hur områden hänger ihop i föränderliga social-ekologiska system

I vår tid av globala förändringar så ökar den ömsesidiga påverkan som akvatiska och landbaserade livsmedelproduktionssystem utövar på varandra över olika rumsliga skalor. Aktörer inom dessa båda system, aktiva inom såväl produktion som konsumtion, behöver därför anpassa sina verksamheter till denna allt mer föränderliga miljö.

Denna avhandling syftar till att bättre förstå hur dessa aktörer agerar vid sociala eller miljömässiga förändringar. Fokus ligger på förändringar som resulterar från olika social-ekologiska interaktioner, samt hur dessa förändringars dynamik formas av hur interaktionerna sträcker sig över olika rumsliga skalor. Avhandlingen adresserar detta syfte genom att undersöka två processer som är centrala för dessa förändringsanpassningar, samt bidrar till att skapa beroenden mellan olika rumsliga platser: handel och rumslig diversifiering, som innefattar aktörers geografiska rörlighet.

Artiklarna analyserar fiskeri- och jordbrukssystem i Mexiko och Sydafrika genom intervjubaserad datainsamling och analys, nätverksanalys och agentbaserad modellering – samt genom att kombinera dessa metoder.

Avhandlingen påvisar teoretiska insikter om hur handelsnätverk som är inbäddade i flerdimensionella sociala nätverk - inom och mellan rumsliga skalor - kan påverka vilka fiskeri- och jordbruksmetoder som används av aktörerna. Vidare belyser avhandlingen att rumslig och timlig heterogenitet kan ha en nyckelroll för hur aktörer agerar vid förändringar som karakteriseras av rumsliga beroenden. Slutligen, den kombination av metoder som används i avhandlingen gör det möjligt att simultant analysera nätverk och processer i sammankopplade social-ekologiska system, samtidigt som detta förfarande även illustrerar de utmaningar och möjligheter som metodologisk integration kan medföra.