Bild
;
Tema: havsområden Tema: vårt ansvar

Nära samarbete för skydd av haven

Nu finns planer för hur Östersjöns havsmiljö ska skyddas. Länsstyrelserna längs Östersjöns kust har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten utarbetat regionala planer som ska ligga till grund för det fortsatta skyddsarbetet. Resultatet av samarbetet är en mer övergripande bild av Östersjöns havsmiljö, och förhoppningsvis kan därigenom ett sammanhängande nätverk av marina skyddade områden skapas.

I Östersjön och Bottniska viken finns unika miljöer, med brackvattensmiljöer som inte finns någon annanstans. Det är inte bara en angelägenhet för varje enskilt län att målen om skydd i marina miljöer uppnås, det är också en nationell och global angelägenhet. Samtidigt är tillståndet för flera miljöer och arter kritiskt, och den negativa påverkan på havet fortsätter.

-Många naturtyper som är vanliga i Östersjön, såsom hårdbottenrev, sandbankar, vågskyddade grunda vikar och laguner, håller på att förlora sina ekologiska funktioner på grund av en alltför omfattande påverkan från oss människor, berättar Johnny Berglund, samordnare för marint områdesskydd vid länsstyrelsen i Västerbotten.

Viktigt med nätverk
Att skyddade områden hänger ihop i ett nätverk kan vara helt avgörande för hur skyddet fungerar. Exempelvis ger det möjlighet för olika arter av växter och djur att spridas mellan de olika områdena. Ett sammanhängande nätverk av marina skyddade områden stärker även motståndskraften mot klimatförändringar. Att kunna spridas mellan områden är en förutsättning för starka fiskbestånd och för den biologiska mångfalden i allmänhet. Det är inte bara viktigt för en livskraftig havsmiljö, utan även för att vi människor ska kunna njuta av skärgårdsmiljön.

Givande samarbete
Samarbetet mellan de olika länsstyrelserna har utgått från det nationella ramverk för marint områdesskydd som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram. Att samarbeta har inte varit särskilt problematiskt eftersom alla län arbetar mot samma nationella och internationella mål.
- Det nära samarbetet innebär att varje läns arbete sätts i ett större sammanhang i Östersjön. Vi är alla medvetna om att det finns stora geografiska skillnader och stora variationer mellan länen, och planerna gör tydligt att länen måste utgå från sina lokala förhållanden och skydda vad som är representativt, värdefullt och rimligt i respektive län, säger Rita Jönsson, samordnare för marint områdesskydd vid länsstyrelsen i Kalmar län.

Det innebär också att detaljer, avgränsningar och avvägningar mot andra intressen i varje enskilt område kommer att definieras vidare efter hand.

Samarbetet har pågått sedan 2017, och har nu resulterat i regionala planer för Bottniska viken och Egentliga Östersjön. Liknande arbete har tidigare genomförts av länsstyrelserna i Västerhavet.
-Nästa steg är att bilda regionala förvaltningsråd, ett i varje havsområde, som kommer att följa upp planerna och fortsätta samarbeta för att nå en effektivare förvaltning av skyddade områden, säger Johnny Berglund.

MER LÄSNING