Blå ekonomi och utvecklingen vid kusten – svenska erfarenheter

En växande ekonomi är beroende av kustnära och marina naturresurser och ekosystemtjänster. Hur kan så kallad ”blå ekonomi” bidra till hållbar utveckling i kustsamhällen? Havsmiljöinstitutet har letat svaret på detta i en kvalitativ studie, som utförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

På vilket sätt och i vilken utsträckning kan vi få blomstrande kustsamhällen och en ekonomisk utveckling som gynnar kustsamhällena? Frågan är inte helt okomplicerad och fler erfarenheter behöver kartläggas och delas, inte bara inom Sverige utan över hela världen.

Rapporten redovisar erfarenheter från sju svenska fallstudier, och presenterar en översikt baserad på information som samlats in genom workshops och intervjuer. Förhoppningen är att rapporten ska bidra med ökad kunskap och delge erfarenheter till de som är intresserade av att arbeta och samarbeta för att utveckla en blå ekonomi i kustområden – både i Sverige och globalt.