Bild
;
Tema: exploatering Tema: miljöövervakning Tema: i vår tjänst

Ny kartläggning: Hårt tryck på våra kustmiljöer

Nya hamnar, pirar och muddringar har stor påverkan på livet i havet, och de områden med känsligast ekosystem är också de som blir mest exploaterade. Det visar en ny kartläggning från Havs- och vattenmyndigheten.

Sedan 2017 har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetat med att kartlägga nya verksamheter längs hela Sveriges kust. Totalt handlar det om ett par hundratusen byggnader, bryggor och muddringar och resultatet visar att de för ekosystemen viktiga grundområdena som ligger på 0-6 meters vattendjup är de som är mest påverkade.

– Inom vissa kustområden är exploateringstakten hög. Vi förbrukar våra möjligheter att nyttja ekosystemtjänster från kusten i allt för snabb takt, säger Ingemar Andersson, utredare vid HaV.

Av kartläggningen framgår att exploateringen går snabbare än man hinner restaurera olika habitat och att regler som strandskydd inte leder till minskad exploatering av höga naturvärden i grunda kustområden. Det är första gången man har en så heltäckande bild av läget och till sin hjälp har man haft den senaste tekniken, till exempel satellitbilder och geografiska informationssystem.

– Det arbete som nu har gjorts är viktigt för att kunna välja rätt åtgärder och för att förbättra tillståndet i kustvattenmiljön, säger Ingemar Andersson.

MER LÄSNING