Bild
;
Tema: i vår tjänst

Havets tjänster

Vi människor har i alla tider ätit fisk och andra havslevande djur. Men haven kan ge oss mycket mer än mat. De producerar till exempel hälften av allt syre i atmosfären, hjälper oss att dämpa klimatförändringarna och innehåller massor av outtnyttjad energi i form av till exempel vågor och strömmar.

Ekosystemtjänster - gratis men inte oändliga

Man brukar säga att vartannat andetag vi tar kommer från haven, eftersom de producerar hälften av allt syre i atmosfären. Haven stabiliserar också vårt klimat genom att ta upp en tredjedel av all koldioxid - mer än vad världens alla skogar tar upp. I tillägg till dessa helt grundläggande förutsättningar för livet på jorden så skänker haven oss allt från livsmedel till naturupplevelser. Om man vill kan man se allt detta som ett enormt utbud av varor och tjänster, så kallade ekosystemtjänster - och allt detta får vi gratis från haven. Men tillgången är inte oändlig.

Havs- och vattenmyndigheten om ekosystemtjänster
Världsnaturfonden WWF om havens ekosystemtjänster
EU - Blå tillväxt
Ekosystemtjänster från svenska hav - rapport från Havs- och vattenmyndigheten

Fler munnar att mätta

Fisk och fiske är idag livsavgörande för hundratals miljoner människor. Men fiskbestånden är under hårt tryck och fångsterna minskar på många håll i världen. Samtidigt ökar befolkningen och förväntas överskrida 9.5 miljarder människor år 2050. En av de stora framtidsfrågorna är hur vi ska kunna framställa mat till alla dessa människor. Många ser så kallat vattenbruk som en del av lösningen.

Vattenbruk är all sorts produktion av växter och djur i vatten, antingen i sjöar och hav eller i dammar och bassänger på land. I Sverige handlar det idag främst om fisk, kräftor och musslor, men här finns stora utvecklingsmöjligheter. Jordens yta består av ungefär 30 procent land och 70 procent vatten, men trots det kommer idag bara cirka sex procent av all livsmedelsproduktion från havet. Om vi dessutom kan gå över till att äta alger och djur längre ner i näringskedjan skulle det innebära ett viktigt steg i riktning mot ett mer hållbart nyttjande av haven.

Jordbruksverket om vattenbruk
SWEMARC - Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning
Scary Seafood - projekt vid Göteborgs universitet
Havet.nu: Fisken som resurs

Upplevelser under ansvar

Havet ger oss upplevelser, avkoppling och rekreation. Det kanske kan verka futtigt att ställa det bredvid sådana behov som mat och syre, men det är likväl viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Dessutom är det helt livsavgörande för de miljontals människor i världen som försörjer sig på turism längs världens kuster. I Sverige är turism och rekreation den största av alla näringsverksamheter kopplade till havet och omsätter mer pengar än både sjöfart och fiske.Naturupplevelser brukar också få människor att se värdet av att bevara miljön, vilket på sikt kan påverka politiken och framtidens havsmiljö. Men precis som med allt nyttjande av havet gäller: Ju fler vi är som vill ta del av en resurs, desto viktigare att det sker på ett hållbart sätt.

En outnyttjad energikälla

Ju mer akut det blir att fasa ut fossila bränslen, desto intensivare blir jakten på förnyelsebara energikällor. Många vänder blicken mot haven. Här finns en av de största energikällorna på jorden, i stort sett outnyttjad. Kanske kan en del av lösningen på framtidens energibehov vara energiomvandling från vågor, tidvatten, temperaturskillnader och salthaltskillnader. Mycket teknikutveckling återstår, men inte minst i Sverige pågår flera utvecklingsprojekt inom bland annat vågkraft.

Energimyndigheten om havsenergi
RISE - Sveriges forskningsinstitut: Maritim forskning ger en hållbar blå näring
Om vågkraft på el.se

Transport till sjöss

Haven spelar en mycket viktig roll för världens godstransporter. Enligt FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) transporteras ungefär 90 procent av allt gods i den internationella handeln med fartyg. I Sverige står sjöfart för drygt en tredjedel av alla inrikes godstransporter.

Sjöfart är ett relativt miljövänligt transportmedel. Ett fartyg förbrukar betydligt mindre energi än om lastbilar skulle transportera samma last. Men de stora mängderna transporter till havs ger ändå många olika slags utsläpp till både luft och vatten. Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav, och både där och i resten av världen behöver sjöfarten planeras och regleras för att utsätta miljön för så lite påfrestningar som möjligt.

Havs- och vattenmyndigheten - Sjöfart
Havsutsikt - Sjöfartens miljöpåverkan kan minskas

Hållbart nyttjande är avgörande

Att tänka på havet som varor och tjänster kan förstås låta cyniskt, men vi är trots allt helt beroende av de resurser som havet ger. Mänskligheten kommer att fortsätta nyttja dem, och det avgörande för framtiden är om vi lyckas göra det på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Källor:

Texten är skriven av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING