Introducerade och inhemska makroalger - ekologiska effekter, funktioner och reglerande faktorer i tropiska havslandskap

Grunda kustområden i tropikerna är miljöer med ekologiskt viktiga funktioner och stor biologisk mångfald. Tyvärr har störningar på dessa system blivit vanligare under de senaste decennierna till följd av ökad mänsklig aktivitet i kustzonen. Av den anledningen finns ett allt större behov av att förstå viktiga processer och ekologiska mönster för att kunna förutsäga och dämpa negativ miljöpåverkan.

I Tanzania i västra Indiska Oceanen har man introducerat sydostasiatiska stammar av rödalgen Eucheuma denticulatum för kommersiell odling, utan att känna till vilka miljökonsekvenser detta skulle kunna innebära om alger skulle sprida sig från odlingar och etablera sig i havsmiljön.

Denna alg har orsakat negativa miljöeffekter på andra platser där den spritt sig. Eftersom arten förekommer naturligt i Östafrikanska vatten har spridning av sydostasiatiska stammar varit svår att upptäcka. Därmed har det också varit svårt att avgöra om det skett någon skadlig påverkan på miljön. Idag finns endast begränsad kunskap om omfattningen av spridning i Tanzania och vilka miljöfaktorer som påverkar spridningen, vilket gör att miljökonsekvenser är svåra att förutspå.

Syftet med studierna som ligger till grund för avhandlingen är därför att 1) identifiera och fylla i viktiga kunskapsluckor gällande miljökonsekvenser av introduktion av sydostasiatisk E. denticulatum i Östafrika, och 2) studera miljöfaktorer som påverkar spridning, förekomst och interaktioner med inhemsk flora och fauna.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen på mycket små negativa miljöeffekter av odling av sydostasiatiska alger i västra Indiska Oceanen, och att odling kanske bara är problematisk i områden som redan är utsatta för miljöstörningar. I marina områden med hög koralltäckning, friska rev och gott om betande fiskar är troligtvis konkurrens med inhemska arter begränsad och odling relativt riskfritt.

Vidare bidrar avhandlingen till information om vad som styr utbredning och fördelning av betande fiskar i tropiska grunda havsområden och identifierar potentiellt viktiga uppväxtområden, information som kan användas inom kustförvaltning och bevarande av marina system.