Miljötillståndet i Nordostatlanten

Länderna runt Nordostatlanten har under drygt fyra år arbetat för att bedöma havsområdets tillstånd. Den här rapporten är sammanställningen av det arbetet.

Rapportens slutsatser är bland annat:

  • Minskad biologisk mångfald och fortsatt habitatförstörelse i många delar av Nordostatlanten, trots de åtgärder som genomförts.

  • Vissa saker har förbättrats, till exempel minskat utsläpp av vissa farliga ämnen, som PCB, PAH och klororganiska ämnen, samt minskat utsläpp från olje- och gasindustri. Åtgärder har också vidtagits för att minska skräpet i havet, och i många området har tillförseln av näringsämnen till havet minskat.

  • Klimatförändringarna hotar den biologiska mångfalden i området.