Hur påverkar svartmunnade smörbultar våra ekosystem?

I den här avhandlingen visar Isa Wallin Kihlberg hur den invasiva arten svartmunnad smörbult påverkar Östersjöns ekosystem på olika sätt. Hon rekommenderar att sätta in förvaltningsåtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av arten.

Svartmunnad smörbult är en av de mest spridda invasiva fiskarterna på norra halvklotet. Den har funnits i Östersjön sedan 1990.

Isa Wallin Kihlberg visar i sin avhandling att den svartmunnade smörbulten har liknande egenskaper som flera inhemska arter längs kusten, men att den till skillnad från många av de här arterna hävdar revir och sköter om äggen medan de utvecklas. Det kan ha gett den svartmunnade smörbulten en konkurrensfördel som har underlättat etableringen i Östersjön.

När Isa undersökte maginnehållet hos svartmunnade smörbultar såg hon att de framför allt åt blåmusslor i södra Östersjön och tusensnäckor i norra Östersjön. DNA-analyser av maginnehållet visade att svartmunnad smörbult även åt fisk, framför allt mindre arter som spigg och andra smörbultsarter. Men hon hittade också rester av större fiskarter som torsk.

Hon analyserade även maginnehållet hos rovfiskarterna abborre, gädda och torsk, och såg att de alla åt svartmunnad smörbult. Hur stor andel av deras föda som består av svartmunnade smörbult verkar i stor utsträckning bero på hur mycket det finns av arten i området.

I avhandlingen undersökte Isa också samspelet mellan svartmunnad smörbult och lekande lax. Hon såg att när det fanns svartmunnad smörbult i närheten så tog det längre tid innan laxen började leka. Det kan få ekologiska konsekvenser om svartmunnad smörbult börjar etablera sig i större antal i floder och älvar runt Östersjön.

Isas resultat tyder på att den svartmunnade smörbulten kan ha en stor påverkan på Östersjöns känsliga ekosystem. För att minska de negativa effekterna rekommenderar hon förvaltningsåtgärder som att stärka de inhemska populationerna av rovfiskar och att utveckla ett fiske på svartmunnad smörbult.