Exponering och effekter av naturligt producerade hydroxylerade polybromerade difenyletrar i fisk: betydelse för Östersjöns djurliv

Målet med denna avhandling har varit att undersöka om naturligt producerade hydroxylerade polybromerade difenyletrar (OH-PBDE) orsakar negativa hälsoeffekter för Östersjöns djurliv. Detta är potenta gifter som stör energimetabolismen, hormonbalansen och nervsystemet. Ämnena är metaboliter av flamskyddsmedlet polybromerade difenyletrar men produceras också naturligt av filamentösa makroalger och cyanobakterier i Östersjön. Höga koncentrationer av OH-PBDE har uppmätts i abborre (Perca fluviatilis) och flera andra arter i Östersjön. De uppmätta koncentrationerna är inom de koncentrationer som visats ge negativa effekter i laboratoriestudier.

Korrelationer mellan OH-PBDE koncentration och ett flertal hälsomarkörer i abborren undersöktes. Även tiaminstatusen undersöktes eftersom den förväntas ge likartade effekter. Ett mål med undersökningarna var att identifiera biomarkörer för effekter orsakade av OH-PBDE vid miljörelevanta koncentrationer. Ackumulering av succinylsyra, en nyckelmetabolit i energiproduktion och reglering av immunförsvaret, var den biomarkör som föreslogs.

Resultaten bör tolkas med viss försiktighet, men stödjer i sin helhet hypotesen att naturligt producerade OH-PBDE orsakar negativa hälsoeffekter för Östersjöns djurliv.