Ekologiska processers roll när man avgör effekter av föroreningar i akvatiska ekosystem

Akvatiska ekosystem utgör grunden för ett brett spektrum av betydelsefulla ekosystemtjänster. De utsätts i ökande grad för påfrestningar från oss människor, såsom föroreningar och klimatförändringar. I denna avhandling undersöktes ekologiska effekter av föroreningar i akvatiska ekosystem hela vägen från cellnivå till ekosystemnivå, genom att använda modellekosystem med ökande komplexitet.

En studie undersökte effekterna av joniserande strålning på den biokemiska sammansättningen i mikroalger och hur det i förlängningen påverkade konsumenterna. Konsumenterna reagerade med att äta mera, vilket kan tyda på en förändring i mikroalgernas lämplighet som födokälla. En annan undersökning visade att joniserande strålning orsakade en signifikant försämring av primärproduktionen hos makrofyter, medan tillväxten av pelagiska bakterier ökade. Ytterligare ett experiment visade att högre temperaturer inducerade läckage av fosfat från bottensedimenten, vilket stimulerade tillväxten av cyanobakterier, vilket i sin tur ledde till en fler hoppkräftor och även andra, indirekta effekter i planktonsamhället.

Sammantaget visar avhandlingen att övergripande effekter på akvatiska ekosystem avgörs av både föroreningar och av ekologiska processer. Den är därmed ytterligare ett stöd för den litteratur som visar på behovet av ett holistiskt angreppssätt till ekotoxikologi och radioekologi där effekter på ekosystemnivå tas i beaktande.