PFOS och PFAS i Östersjön - källor, spridningsmönster och trender

Det senaste kunskapsläget om högfluorerade ämnen såsom PFOS och andra PFAS i Östersjön. Halterna av PFOS, som betraktas som det värsta idag kända PFAS-ämnet och som nu är i stort sett helt förbjudet, ligger i de flesta fall under gränsvärdet. Men dataunderlaget är litet och det är ganska oklart hur det ser ut för andra PFAS-föreningar.

Rapporten ger en nulägesbeskrivning av varifrån dessa miljögifter kommer, hur de sprids och hur koncentrationerna i Östersjön förändrats.
– Målet med att ta reda på hur miljögifterna sprids är att kunna sätta in effektiva åtgärder, säger Emma Undeman från Stockholms universitet som lett arbetet med rapporten.

Helcom (Helsingforskommissionen) har till uppgift att ta fram en plan för hur man ska få ned halterna av miljögifter i Östersjön ytterligare. För att kunna införa effektiva åtgärder måste man veta vilka de viktigaste källorna är och vilken väg kemikalierna tar till havet. Rapporten ska bidra till Helcoms arbete med detta.