Contaminants in Swedish offshore sediments 2003–2021

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sedan 2003 undersökt halterna av föroreningar på havsbotten med cirka sex års mellanrum. I den här rapporten redovisas resultaten av de här provtagningarna.

Det mest uppseendeväckande resultatet är att man har hittat höga halter av fluorerade ämnen, PFAS, i både Bottenviken och Bottenhavet. I genomsnitt är halterna av PFAS i de här områdena 14 gånger högre än i Egentliga Östersjön och på västkusten. Man vet hittills inte anledningen till de här höga halterna.

Halterna av TBT, som tidigare var tillåtet i båtbottenfärg och som är giftigt för bottenlevande djur, har sjunkit sedan 2003 men är fortfarande högre än gränsvärdet på flera platser. Även kadmium överstiger gränsvärdet på några ställen i Egentliga Östersjön.

Miljöövervakningen görs på uppdrag av Naturvårdsverket inom det nationella övervaknings- och trendprogrammet för föroreningar i sediment. Även Havs- och vattenmyndigheten bidrog till provtagningen 2020/2021.