Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

Ett problem av okänd storlek

I vårt moderna samhälle använder vi mängder av olika kemikalier; rengöringsmedel, kroppsvårdsprodukter, läkemedel, livsmedelstillsatser och olika tillsatser till andra varor och produkter. Man kan tro att vi har god koll på hur dessa ämnen sprids i miljön. Men det har vi inte.

Många av dessa kemikalier sprids på olika sätt i miljön och riskerar att orsaka skada på människor eller djur och växter. Många av dem passerar också genom avloppsreningsverk under sin färd till sjöar, floder och hav.

Avloppsreningsverken fungerar som en uppsamlingsplats för vatten från våra bebyggda områden. Här kan man därför relativt enkelt få reda på vilka kemikalier, och hur mycket, som passerar. Avloppsvattnet ger en provkarta av de potentiellt farliga ämnen som används i området och som hamnat i vattnet.

Detta borde man dra bättre nytta av menar Stockholms universitets Östersjöcentrum i en ny policy brief.

I en ny studie har forskare sammanställt alla publicerade mätningar som gjorts av kemikalier från avloppsreningsverk i hela Östersjöns avrinningsområde.

– Vi kan konstatera att det är ganska ovanligt att man undersöker vad som släpps ut med avloppsvattnet, säger Emma Undeman från Stockholms universitet, som ledde undersökningen. Det beror delvis på att det inte finns många lagkrav på att man ska undersöka detta. Endast vid färre än tio procent av reningsverken hade man överhuvudtaget letat efter kemikalier, och mycket få ämnen var regelbundet övervakade. Det var också stora skillnader mellan länder i hur många analyser man gjort och vilka kemikalier man fokuserat på.

Bristen på kunskap om hur mycket kemikalier som flödar från våra samhällen gör det svårt för olika aktörer att agera och utveckla träffsäkra åtgärder för att minska kemikalieutsläpp. Därför har Emma Undeman och Östersjöcentrum flera rekommendationer som kan förbättra både kunskapsläget och samhällets åtgärder för att minska kemikalieflödet.

MER LÄSNING