Dioxiner i fet fisk - Hot och utvecklingsmöjligheter för svenskt småskaligt kust- och insjöfiske

IVL har sedan 2014 regelbundet undersökt halterna av klorerade dioxiner och furaner samt PCB:er i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern. Förra året startade ett mer omfattande projekt i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som omfattar analyser av ett flertal feta fiskarter. Syftet är att undersöka vilka eventuella säsongsbundna, geografiska eller biologiska variationer mellan fiskbestånd som finns och om detta kan utnyttjas för att styra fisket så att halten av föroreningar i den saluförda fisken minimeras. Denna första delrapport visar på stora skillnader i dioxinhalter mellan olika fiskevatten. En betydande faktor för halterna är också fiskens fetthalt. Ju fetare fisk, desto högre halter. Inom ramen för projektet har man därför också testat att mäta fetthalt med en handhållen mätare för att kunna sortera bort de fetaste och mest föroreningsbelastade individerna. Preliminära resultat tyder på att metoden, rätt utförd, fungerar väl.