Genetisk mångfald överlevnadsknep hos kiselalger

Haven förändras snabbt på grund av mänskliga aktiviteter så som föroreningar, övergödning och klimatförändringar. Kiselalger är viktiga primärproducenter i haven med korta generationstider, flexibla reproduktionsstrategier, och hög genetisk mångfald. Dessa egenskaper kan öka motståndskraften hos enskilda arter och fungera som en buffert mot effekterna av globala miljöförändringar.

I denna avhandling används Östersjön och metallföroreningar för att studera evolution hos kiselalger. Mer specifikt används de två inhemska arterna Skeletonema marinoi och Thalassiosira baltica för att undersöka ekologiska och evolutionära effekter av metallföroreningar ifrån en koppargruva. Solstads gruva har varit aktiv i minst 400 år och gruvmalm har deponerats på stranden vid en fem km2 stor fjärd, Gåsfjärden.

Avhandling bidrar till grundläggande förståelse kring den evolutionära potentialen hos växtplankton, och mer specifikt angående tolerans till metaller och andra föroreningar. Evolutionen kan vara snabb och genetisk variation och adaptioner kan skapas inom århundraden och selektion på denna genetiska variation möjliggör sedan för populationer att svara på miljöförändringar inom lika korta tidsskalor som enskilda säsongsblomningar.