Fiskpopulationers reaktioner på klimatförändringar: orsak och verkan

Metabolism är centralt i många studier om klimatförändringars effekter på fisk eftersom den bestämmer fiskens tillväxt och ökar med temperaturen. Den varierar också mycket mellan individer, även hos fiskar av samma storlek. I denna avhandling undersöktes om det finns skillnader i ämnesomsättningen mellan två olika fiskpopulationer, kust- respektive pelagisk abborre, i relation till ökad temperatur. I studierna testades om det fanns skillnader i responsen mellan grupperna och om de skillnaderna var relaterade till kost eller kroppsform. Resultatet visade att pelagisk abborre har högre ämnesomsättning än kustabborre. När det finns tillräckligt med byte kan pelagisk abborre växa snabbare än kustabborre, men vid höga temperaturer kan de vara mindre konkurrenskraftiga, om deras energibehov överstiger mängden tillgänglig mat. Det fanns dock ingen effekt av kroppsform eller kost på skillnaden i ämnesomsättningen mellan populationerna.