Kopplingen mellan vattnet och havsbotten i en föränderlig värld: så reagerar det mikrobiella bottensamhället på organiskt material från ytan

Marina mjukbottnar utgör en av planetens största habitat. Organismerna i denna miljö har en enorm biodiversitet och en nyckelroll för ett flertal ekosystemprocesser.

De flesta av dessa organismer är beroende av det organiska material, främst från växtplankton, som faller ned från vattnet ovan och därmed blir mat (bentisk-pelagisk koppling). Mänsklig påverkan såsom övergödning och klimatförändringar har dock orsakat djupgående förändringar i den naturliga ekosystemdynamiken. Konsekvenserna av dessa förändringar för kopplingen mellan vattenmassa och bottensamhälle, och för mjukbottensamhällets funktioner har ännu inte klarlagts.

Syftet med denna avhandling är att bedöma betydelsen av förändringar i kvalitet och kvantitet på det organiska material som faller ned till sedimentet, och hur detta påverkar mjukbottens små organismer (mindre än 1 mm) och bakteriella samhällen. Både påverkan på samhällsstruktur och diversitet samt på ekosystemfunktioner, främst i relation till kvävecykeln, utreddes.

Sammantaget visar resultaten att nuvarande förändringar i mängd och typ av organiskt material som sedimenterar till bottensamhället i marina system troligtvis leder till inverkan på mikroeukaryotisk, och till viss del även bakteriell, biodiversitet i mjuka bottnar.

Förändringar, särskilt i kvaliteten av sedimenterade material, kan även påverka mikrobiella processer som är kritiska för kvävecykeln. Denna avhandling påvisar betydelsen i att överväga den bentiska-pelagiska kopplingens mekanismer för att bättre förstå troliga framtida förändringar i marina ekosystem.