Det viktiga planktonsamhället

I denna doktorsavhandling har Baptiste Serandour studerat det viktiga planktonsamhället. Växt- och djurplankton är små, men mycket många, och utgör grunden för havets produktion. Förståelse för deras dynamiska relationer är avgörande för att bedöma havens motståndskraft och förmåga att återhämta sig från miljöförändringar.

Målet var att definiera de ekologiska nischerna för de viktigaste planktonarterna i Östersjön och att få en djupare förståelse för hur olika omgivningsfaktorer, som temperatur och salthalt, påverkar vilka arter som finns på olika platser under olika säsonger och vem som äter vem.

Sammantaget ökar denna avhandling förståelsen för strukturen på näringsväven i Östersjön, och resultaten av de olika studierna visar att:

  • cyanobakterierna har en dominerande roll som primärproducenter i den pelagiska näringsväven.

  • en betydande del av Östersjön har gynnsamma miljöförhållanden för etablering av en nyligen introducerad, möjligen invasiv manet, Blackfordia virginica.

  • framtidens förväntade klimat troligen kommer att få flera nyckelarter inom planktonsamhället att förlora stora delar av sina livsmiljöer, vilket kan leda till kaskadeffekter i näringsväven.