Utforskning av ekotoxicitet hos mikropartiklar

Den ökande mängden plast i hav och vatten, och plastens negativa påverkan på djur, är synliga och välkända miljöproblem. I spåren av den stigande plastkonsumtionen ökar också förekomsten av mikroplast som idag nått en världsomfattande spridning. Denna trend är högst oroväckande eftersom kunskapen kring riskerna med mikroplast i miljön är begränsad.

Denna avhandling syftar till att öka kunskapen om farorna med mikroplast i akvatiska miljöer genom att testa effekterna i en miljörelevant kontext samt föreslå metoder för att bedöma riskerna med dem.

En jämförelse av effekter från mikroplast respektive mineralpartiklar visade liknande påverkan på organ och celler vilket tyder på gemensamma mekanismer. Däremot var mikroplasten mer skadlig än mineralpartiklar på högre biologiska nivåer, vilket kan indikera en påverkan från plastens urlakade kemikalier. Man fann också att mikroplast kan öka transporten av mycket hydrofoba organiska miljöföroreningar, givet väldigt specifika experimentella förhållanden som är osannolika att återfinna i miljön.

Effekter av olika partikelmaterial på bottenlevande märlkräftors beteende och fysiologi jämfördes. Partikelbehandlingarna inkluderade mineralpartiklar, samt två plaster (polystyren och polyetentereftalat) i nyproducerad samt åldrad form. Märlorna visade beteendeförändringar i relation till koncentrationen av testmaterial i sedimentet men det fanns inga mätbara skillnader mellan några av materialtyperna.

En miljörelevant farobedömning av mikroplast behöver således beakta att partiklar av plast och andra material förekommer samtidigt i akvatiska miljöer, och att dessa kan ha liknande effekter. Därför föreslås en ny metod för att bedöma dessa effekter.

Tillsammans bidrar dessa studier till en ökad förståelse för interaktionerna mellan mikroplast och organismer, där partikeleffekter föreslås vara lika mellan mikroplast och naturligt förekommande partiklar inom samma storleksintervall. Däremot är kemiska effekter relaterade till urlakning specifika för mikroplast och huruvida dessa kan förekomma under miljörelevanta premisser kräver fortsatt forskning