Fisklarvers dynamik vid Östafrikas kust

Mangroveskogar och sjögräsängar i tropiska kustnära hav utgör ett havslandskap som fungerar som fortplantnings- och uppväxtområde för flera fiskarter.

Trots ökad medvetenhet om utnyttjande av kusthabitat som lekplatser åt många fiskarter så ägnas liten uppmärksamhet åt fisklarvers fördelning och populationsdynamik, vilket begränsar förståelsen för de viktigaste drivkrafterna för fiskbestånd och fiskeresurser i västra Indiska oceanen.

I den här avhandlingen har fokus varit att förstå mönster hos populationer och samhällen av fisklarver i relation till biofysiska variabler och mönster i tid och rum hos djurplanktonsamhällen (som byten och konkurrenter) i olika havslandskap bestående av mangroveskogar och sjögräsängar i kustnära östra Afrika.

Avhandlingen har visat hur fisklarver varierar i tid och rum i grunda kustnära havslandskap i relation till mönster hos djurplanktonsamhällen och andra viktiga miljöfaktorer som förväntas påverka rekryteringsmönstren av fisklarver.

Informationen har väsentligt ökat kunskapen om fisklarver i västra Indiska Oceanen och är användbar för att hantera fiskefrågor i Östafrika och för att bevara kustmiljöer i grunda hav.