Defence on Demand: A physiological perspective on phenotypic plasticity in anti-predator traits

Nästan alla djur är utsatta för predation och måste således förhålla sig till förekomsten av rovdjur, med allt som det innebär för möjligheten att hitta föda och föröka sig. I denna avhandling har yttre försvarskaraktärer studerats ur ett fysiologiskt perspektiv via experimentella studier på arterna ruda och rovfisken gädda.

I tidigare studier har man visat att rudornas utseende och beteende förändras i närvaro av gädda. De nya resultaten visar att hanarna har en mer uttalad respons än honor, vilket kan tyda på att honan behöver investera mer av sin energi för reproduktion än hanarna. Djupare analys av fysiologin hos rudorna visar dessutom att närvaro av gädda påverkar rudornas immunförsvar negativt. De får även större ögon och mörkare skinn, något som beror på bildandet av fler pigmentceller i skinn och fjäll.