Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: exploatering

Viktigt med rikt växtliv under ytan

En stor mångfald av växter i Östersjöns skärgårdsvikar bidrar till höga naturvärden, och skapar positiva effekter som klarare vatten och bättre uppväxtmiljöer för gädd- och abborryngel. Ett rikt växtliv motverkar också flera symptom på övergödning.

I studien undersökte forskarna undervattensväxternas betydelse för resten av ekosystemet i 32 skärgårdsvikar längs Östersjökusten.

– När mångfalden av växter är hög blir också växtsamhällena tätare i och med att små ”marktäckande” växter blandas med glesare växter som växer högt upp mot vattenytan, säger artikelns huvudförfattare Åsa Austin på Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

De täta växtsamhällena gör att rovfisken har fler undervattensväxter att lägga sina ägg på. Dessutom kan rovfiskynglen få både skydd och föda i dessa ofta täta undervattensdjungler när de väl kläcks från äggen. Vattnet blir klarare när växterna tar upp näring och konkurrerar ut växtplankton. Täta undervattensdjungler saktar också ned vattenrörelsen så att sedimentpartiklar sjunker till bottnen, vilket också gör vattnet klarare.

– Vi studerade grunda vågskyddade skärgårdsvikar, där vi i Östersjön ofta har en högre mångfald av rotade vattenväxter än i jämförbara vikar på västkusten. Förklaringen är att det bräckta vattnet i Östersjön tillåter en blandning av marina, brackvatten- och sötvattensväxter att samexistera. Vi kom fram till att vi behöver flera olika typer av undervattensväxter för att få höga naturvärden, avslutar Åsa Austin.

Redan tidigare har man inom samma forskningsprojekt, PlantFish, visat att vattenväxterna också blir starkare tillsammans, eftersom självförstärkande återkopplingar ökar växtsamhällets motståndskraft mot störningar. Det är alltså av stor vikt att vårda växtlivet i grunda vikar.

MER LÄSNING