Bild
;
Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Risker med dumpning av förorenade sediment

Stora mängder av ofta förorenade sediment dumpas årligen i Östersjön – trots att det är förbjudet. En ny studie från Stockholms universitet visar på inkonsekvens när undantag beviljas för dumpning, och att praxis strider mot Sveriges miljömål.

Varje år muddras det i många havsområden. Särskilt i hamnar och i områden där det ska byggas. Att dumpa muddermassorna i havet är förbjudet, men det är vanligt med dispens. Även när massorna är förorenade.

Dumpningen kan få stora konsekvenser i havsområdet och för organismerna som lever där; vattnet blir grumligt, gifter i massorna sprids och bottensamhällen begravs.

För att skydda livet i havet behöver de instanser som avgör dispensärenden – främst länsstyrelser och miljödomstolar – ta större hänsyn till risken för toxiska effekter i miljön, menar Peter Bruce som är huvudförfattare till studien och nyligen disputerat på en avhandling om miljöriskbedömning av förorenade sediment.

Studien visar på ett stort utvecklingsbehov då dagens praxis inte är i linje med varken en rimlig tolkning av miljöbalken, en hållbar havsförvaltning eller Sveriges miljömål.
– Vi pekar på flera aspekter som kan utvecklas för att ge ett bättre underlag för att bedöma riskerna av dumpning. Till exempel har det länge funnits verktyg tillgängliga för att bedöma toxiska effekter av förorenade sediment, sådana verktyg borde vara nödvändiga för att bedöma om dumpning kan ske utan olägenhet för miljön, säger Peter Bruce.

MER LÄSNING