Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten

Historiska utdikningar, kustexploatering och övergödning har lett till förluster av fiskens lek- och uppväxtområden, vilket tillsammans med fiske bidragit till minskande bestånd av gädda och abborre.

Restaurerade våtmarker är ett sätt att hjälpa minskade fiskbestånd att återhämta sig. Längs den svenska Östersjökusten har nära hundra våtmarker återskapats för att gynna rovfiskar som abborre och gädda.

I en ny rapport utvärderar forskare hur väl dessa åtgärder har fungerat för att:
- Öka rekrytering av arter som gädda och aborre
- Öka rovfiskbestånden i kustområden utanför våtmarken
- Ge andra effekter på kustekosystem i anslutning till en våtmark

Författarna föreslår även förbättringar kring:
- Ett långsiktigt och samordnat åtgärdsarbete
- Underlättande miljölagstiftning
- Kompletterande fiskevårdsåtgärder