Bild
;
Tema: vårt ansvar

Europeisk havspolitik

På EU-nivå har havsfrågor länge haft hög prioritet. Havsmiljö, planering och fiskefrågor diskuteras intensivt och nya direktiv tas fram som alla länder är skyldiga att följa.

En integrerad havspolitik

EU-kommissionen föreslog 2007 en integrerad havspolitik där frågor som till exempel sjöövervakning, havsplanering och olika strategier för utveckling av fiske och havsmiljö ingick.

EU:s kust- och havspolitik

Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet antogs inom EU 2008. Syftet med havsmiljödirektivet var att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav senast 2020. Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina miljön är hållbar. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses.

Inom Havsmiljödirektivet arbetar man med sexårscykler som inbegriper kartläggning, bedömning och klassificering av vattnets tillstånd, fastställande av åtgärder och upprättande av förvaltningsplaner. Samma regler gäller för alla EU-länder. År 2010 införlivades havsmiljödirektivet i svensk lagstiftning genom instiftandet av havsmiljöförordningen. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för det svenska arbetet.

Havs- och vattenmyndigheten om havsmiljödirektivet
EU-kommissionen om havsmiljödirektivet

Europeiska miljöbyrån, EEA

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen med uppgift att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Det är en viktig informationskälla för dem som arbetar med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för allmänheten. Miljöbyrån har för närvarande 32 medlemsländer och sex samarbetsländer.

Europeiska miljöbyrån om havs- och vattenmiljö
Europeiska miljöbyrån, EEA

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING