Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: vårt ansvar

Svåra att återställa

Grunda vikar med undervattensängar av kransalger är både vackra och viktiga. Vattnet blir kristallklart och många olika smådjur och fiskar trivs där. Tyvärr är dessa ängar känsliga för störning, och nu har det också visat sig att de är mycket svåra att återställa. Det gör det ännu viktigare att vårda de ängar som finns kvar.

Kustområden, och grunda vikar, är sällsynta i ett större perspektiv och vi människor tar allt större områden i anspråk. Övergödning, fiske, båttrafik, muddringar och byggande har stor påverkan, och många grunda vikar har förlorat sina viktiga undervattensängar av kransalger, ålgräs eller andra vattenväxter. Särskilt kransalger är känsliga för störningar.

Förlusten av dessa miljöer gör att även många andra arter blir ovanligare . Den leder dessutom till att ekosystemets produktionsförmåga och dess motståndskraft mot ytterligare belastningar minskar. De pågående klimatförändringarna sätter ytterligare press på kustekosystemen och gör det ännu mer angeläget att stärka deras naturliga motståndskraft och återhämtningsförmåga. Forskning visar också att intakta ekosystem kan bidra till att dämpa effekterna av klimatförändringarna.

Därför arbetar man mycket med att försöka återställa miljöer som tagit skada.

Forskare från SLU har i samarbete med länsstyrelsen i Gävleborg provat flera sätt att återplantera kransalgerna borsträfse och rödsträfse. Ingen metod lyckades bättre än den naturliga återväxten.
- Våra försök att återplantera borsträfse visar att det är bättre att inte förstöra kransalgsängar från första början. Det är både svårt och dyrt att återställa, och därför bättre att skydda dessa värdefulla miljöer och låta kransalgsängarna ligga kvar, säger Carolyn Faithfull, forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua.)

MER LÄSNING