Kunskapsunderlag för ekosystembaserad havsförvaltning i Bottenhavet

En ekosystembaserad förvaltning är viktigt om vi ska kunna nyttja haven på ett hållbart sätt och nå Sveriges miljömål. För det behövs en helhetssyn, både om hur vi använder havets resurser och när det gäller bevarande. SLU Aqua har här arbetat fram ett vetenskapligt underlag som kan fungera som bas för det arbetet gällande södra Bottenhavet. I rapporten presenteras de arter som är viktiga för södra Bottenhavets ekosystem, och deras status. Den beskriver också olika påverkansfaktorer, och exempel på ekosystemtjänster.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, och ska fungera som en bas för vidare arbete för att utveckla förvaltningen av södra Bottenhavet tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer.