Övervakning av främmande arter i hamnar med förenklad provtagning enligt eRAS-metoden

Den nationella marina miljöövervakningens temaområde om biologisk störning har ett nystartat övervakningsprogram av marina främmande arter. Genom att undersöka "hotspots" för introduktion av främmande arter vill man öka möjligheten att upptäcka nyintroduktioner för landet och spridning till nya områden.

Denna fältrapport sammanställer resultaten från andra fältsäsongen 2020 i Havs- och vattenmyndighetens nya övervakningsprogram av marina främmande arter. Provtagningarna har genomförts i sex stora internationella hamnar och en betydande marina. Lokalerna utgör hotspots för främmande arter och resultaten påvisar sex främmande arter av totalt 93 taxa.