Bild
;
Tema: biologisk mångfald

Biologisk mångfald i havet

I havet finns rika livsmiljöer där många olika arter lever i samklang med varandra, exempelvis i korallrev och tångbälten. Den stora mångfalden av arter och en rik genetisk variation ökar dessa ekosystems förmåga att hantera gradvisa eller plötsliga förändringar. Tyvärr minskar den biologiska mångfalden i havet i snabb takt. Detta är inte bara en katastrof för de drabbade arterna, det är också ett hot mot mänsklighetens framtid.

Mångfald handlar om variation

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, handlar om variationsrikedomen inom en art, mellan arter och mellan livsmiljöer. Det handlar om alla levande organismer i alla typer av ekosystem, på land, i havet och i andra akvatiska system.

Med en hög biologisk mångfald ökar ekosystemens förmåga att klara av förändringar och ovanliga händelser. Även inom arter är det viktigt med stor genetisk variation för att skydda mot förändringar och sjukdomar.

Hundratals sjöstjärnor har invaderat en musselbank.

Naturvårdsverket om biologisk mångfald
Sveriges vattenmiljö - tema mångfald
SLU Artdatabanken
SLU Centrum för biologisk mångfald
Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier
havet.nu om genetisk variation

Havet är livets ursprung

Livet började i havet och där finns fortfarande den ojämförligt största mångfalden av livsformer. Tagghudingar som sjöstjärnor och sjögurkor, nässeldjur som maneter och koraller, sjöpungar, havsborstmaskar och bläckfiskar liksom en vidunderlig mångfald av olika växtgrupper; som guldalger, kiselalger och dinoflagellater. Tusentals olika arter kräftdjur, benfiskar, broskfiskar och däggdjur lever också i havsdjupen.

I havet har evolutionen pågått i 3,5 miljarder år och skapat denna rikedom. Nya arter upptäcks hela tiden och mycket i havens djup återstår fortfarande att utforska och förstå.

Klubbsjöpungen lever i kolonier på grunda eller lite djupare klipp- och stenbottnar. Precis som andra sjöpungar filtrerar den i sig födan, som består av plankton och annat organiskt material.

Livet i havet
Centrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB

Av livsavgörande betydelse

En rik biologisk mångfald behövs för att driva och upprätthålla en mängd olika ekologiska processer på jorden. Dessa ekosystemtjänster är livsviktiga för vi ska få mat, rent vatten och ren luft.

FN:s mångfaldspanel IPBES - som arbetar på samma sätt som klimatpanelen - släppte en viktig rapport 2019. Där konstaterade man att förlusten av arter, ekosystem och genetisk mångfald redan är ett globalt hot. I havet har två tredjedelar av miljöerna tydligt påverkats av människan. Vart tredje fiskbestånd i världen är överfiskat. Mer än en tredjedel av alla marina däggdjursarter är utrotningshotade.

Pigghajen är en liten hajart som förekommer i svenska vatten. Men beståndet har minskat och den klassas i dag som som akut hotad. Därför är den också fridlyst.

Sveriges lantbruksuniversitet: IPBES globala rapport är bara början
Naturvårdsverket om IPBES

Global och viktig fråga

Den internationella konventionen om biologisk mångfald är en del av Sveriges miljömålsarbete. I FN:s mål för hållbar utveckling lyfts biologisk mångfald både som ett helt eget mål och som en del i flera andra av de sammanlagt 17 målen. Nyttan av biologisk mångfald bidrar direkt eller indirekt till uppfyllandet av samtliga globala mål för hållbar utveckling.

Korallrev i tropiska havsområden är ett av världens artrikaste ekosystem.

Havs- och vattenmyndigheten om konventionen för biologisk mångfald
Naturvårdsverket om konventionen om biologisk mångfald (CBD)
FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vi måste förändra samhället

För att komma till rätta med den snabba förlusten av biologisk mångfald kommer det att krävas en genomgripande samhällsförändring.

Några viktiga åtgärder för haven är havsplanering (planering för hur havet används och nyttjas), skydd av arter, viktiga havsområden och livsmiljöer, bättre fiskeförvaltning, minskade utsläpp av näringsämnen och giftiga ämnen och ett stort engagemang från hela samhället - så att alla storstilade planer faktiskt genomförs.

Källor:

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING