Biologisk mångfald i havet

Biologisk mångfald handlar om naturens stora rikedom. Varje art har sin specifika roll och betydelse. Tillsammans bygger växterna och djuren upp ekosystemet de lever i. Ju mer varierad en livsmiljö är, desto större är mångfalden av växter och djur. Denna rikedom är viktig att bevara eftersom allting hör ihop i en stor och vacker väv. Alla pusselbitarna måste finnas på plats. Annars kan ekosystemet hamna i obalans eller i värsta fall helt kollapsa.

Mångfald handlar om variation

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, handlar om variationsrikedomen inom en art, mellan arter och mellan livsmiljöer. Det handlar om alla levande organismer i alla typer av ekosystem, på land, i havet och i andra akvatiska system.

Med en hög biologisk mångfald ökar ekosystemens förmåga att klara av förändringar och ovanliga händelser. Även inom arter är det viktigt med stor genetisk variation för att skydda mot förändringar och sjukdomar.

Havet är livets ursprung

Livet började i havet och där finns fortfarande den ojämförligt största mångfalden av livsformer. Tagghudingar som sjöstjärnor och sjögurkor, nässeldjur som maneter och koraller, sjöpungar, havsborstmaskar och bläckfiskar liksom en vidunderlig mångfald av olika växtgrupper; som guldalger, kiselalger och dinoflagellater.

I havet har evolutionen pågått i 3,5 miljarder år och skapat denna rikedom. Nya arter upptäcks hela tiden och mycket i havens djup återstår fortfarande att utforska och förstå.

Av livsavgörande betydelse

En rik biologisk mångfald behövs för att upprätthålla en mängd olika ekologiska processer på jorden. Dessa ekosystemtjänster är livsviktiga för vi ska få mat, rent vatten och ren luft.

FN:s mångfaldspanel IPBES - som arbetar på samma sätt som klimatpanelen - släppte en viktig rapport 2019. Där konstaterade man att förlusten av arter, ekosystem och genetisk mångfald redan är ett globalt hot. I havet har två tredjedelar av miljöerna tydligt påverkats av oss människor. Vart tredje fiskbestånd i världen är överfiskat. Mer än en tredjedel av alla marina däggdjursarter är utrotningshotade.

Global och viktig fråga

Den internationella konventionen om biologisk mångfald är en del av Sveriges miljömålsarbete. En ny strategisk plan för arbetet skulle tas fram 2020, men är försenat med anledning av Corona. FN:s 18 globala hållbarhetsmål lyfter biologisk mångfald direkt i två av målen. Men nyttan av biologisk mångfald bidrar direkt eller indirekt till uppfyllandet av samtliga globala mål för hållbar utveckling.

Källor:

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING