Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Hummer i fara

Hummerpopulationerna är svaga på västkusten, och insatser som gjorts har inte fått avsedd effekt. Den förbättring i fångsterna som kunde ses under 2023 berodde tyvärr inte på att det fanns gott om humrar. Istället verkar det vara andra faktorer som påverkat hummerfisket.

Att fångsterna av hummer var relativt stora under 2023 är inte ett tecken på att hummer populationerna är starka. Istället berodde den upplevda förbättringen sannolikt på att färre redskap delade på den tillgängliga hummern. Sedan några år tillbaka finns bättre data över hummerfångster, och SLU kan använda en analytisk modell som efter 2022 ger en säkrare bedömning av beståndets status. Modellen visar att hummerbeståndet sedan många år befinner sig under hållbara nivåer.

Fisketrycket är den primära faktor som påverkar beståndet. Mer fiske och stora fångster resulterar helt enkelt i färre humrar i havet.

- Regelverket för att begränsa fångsten av hummer borde ses över snarast så att fisket kan begränsas tillräckligt för att hummerbeståndet ska kunna återhämta sig, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

MER LÄSNING