Bild
;
Tema: fiske

Gäddan minskar i Östersjön

De senaste åren har det från flera håll rapporterats om minskande bestånd av gädda i Östersjön. Nu bekräftar en nyligen publicerad studie från SLU att många bestånd har minskat, särskilt längs den svenska kusten.

Tidigare forskning som gjorts på gäddans bestånd har oftast varit knuten till enstaka kustområden. I den nya studien från SLU har man tagit in data från miljöövervakning, samt från yrkes- och fritidsfisket från hela Östersjön, sedan mitten av 2000-talet.

- Resultaten från vår studie visar tydligt på en negativ utveckling av bestånden från framför allt de centrala och södra delarna av Östersjön. Men det finns lokala variationer med positiva trender i Estland och Finland, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU som lett arbetet.

Faktorer som man vet påverkar gäddbestånden negativt är ett för högt fisketryck, förlust av viktiga livsmiljöer och ökande predation från både säl, skarv och spigg.

- Gäddan förekommer i lokala bestånd som är mer eller mindre isolerade från varandra. Orsakerna bakom nedgångarna kan därför variera mycket mellan olika kustområden, vilket gör det svårt att få en helhetsbild, säger Örjan Östman, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU och en av studiens medförfattare.

En slutsats av studien är att det krävs åtgärder för att stärka och bevara gäddan i Östersjön. - Det finns flera åtgärder som har vetenskapligt bevisad positiv effekt på gädda, som att begränsa och förbjuda fisket, och att skydda och restaurera gäddans lek- och uppväxtområden. I vissa områden behöver man även minska predationen från säl för att stödja gäddan, säger Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU och medförfattare i studien.

MER LÄSNING