Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Omdiskuterat beslut om fiskekvoter

EU-länderna har enats om fiskekvoterna för 2022. För torskbestånden innebär beslutet att inget riktat torskfiske får utföras i Östersjön. Även sillkvoterna minskas, åtminstone för de centrala och västra bestånden. De hårda nerdragningarna har föranletts av beståndens dåliga tillstånd.

Situationen för torskbestånden i Östersjön har varit uppe till diskussion under många år, och från forskarhåll har det kommit varningar om att bestånden inte tål den omfattning på fisket som pågått. Under senare år har även sillbestånden diskuterats, och larmrapporter om små fångster har kommit från kustfiskarhåll. Osäkerheten i beståndsuppskattningarna har framhållits som ett stort problem när det gäller att besluta om fiskets omfattning.

Det internationella havsforskningsrådet ICES har sedan några år lyft att torskbestånden ligger under säkra biologiska gränser. Trots det har länderna beslutat om ett fortsatt torskfiske. Men för 2022 har man nu beslutat att stoppa allt riktat trålfiske efter torsk - det enda torskfiske som kommer att tillåtas är när torsk tas som bifångst i annat fiske. Även fisket efter sill/strömming har begränsats kraftigt i beslutet för 2022, åtminstone för de centrala och västra bestånden. För Bottniska viken har kvoterna däremot ökats jämfört med beslutet inför 2021, trots de larmrapporter om minskade fångster som kommit från kustfiskare i området.

Representanter för fiskarnas producentföreningar är besvikna på beslutet, och ser beslutet som ett hårt slag mot en redan prövad näring. Samtidigt framhåller forskare att regleringarna eventuellt kommer för sent för att kunna rädda bestånden. Framtiden kommer att visa om regleringarna kan leda till starkare fiskbestånd i Östersjön.

MER LÄSNING