Wreck Law - A Systematisation of Legal Interests and Conflicts

Denna avhandling systematiserar juridiska intressen och konflikter i samband med vrak och borttagning av vrak. Ambitionen med systematiseringen är att ge en ram och ett perspektiv på detta rättsområde och i vilket sammanhang dessa intressen och konflikter finns. För att uppnå detta görs en klassificering av olika vrak.

Olika vrak utmärker sig utifrån de problem som de kan orsaka samt andra faktorer som äganderätt, etiska aspekter och tid. Studien undersöker vrak som utgör en fara för miljön eller för andra fartygs navigering, liksom vrak som är föremål för olika skyddsbehov som en följd av att de är farliga, historiska eller platser som innehåller mänskliga rester. Olika vrak skiljer sig också beroende på om vraket är historiskt, modernt eller mellan dessa två kategorier. I förhållande till alla dessa aspekter har flera jurisdiktioner, allt från engelsk lag till de nordiska rättssystemen, och de olika normer och perspektiv som de ger till området studerats. Även den historiska bakgrunden till dessa frågor samt olika tolkningar och definitioner av vrak diskuteras.

Systematiseringen kan användas på olika sätt, till exempel för att analysera problem med vrak och vrakborttagning samt diskutera möjliga regleringsmekanismer och lösningar som kan hantera identifierade intressen och konflikter. Genom att systematisera intressen och konflikter skapar avhandlingen en struktur som gör det lättare att närma sig och förstå detta rättsområde och de rättsliga normer som är inblandade.