Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Länderna åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå. SCB har fått i uppdrag av regeringen att ge en statistisk lägesbild av hur Sverige lever upp till målen. I rapporten ingår lägesanalyser om hur Sverige ligger till i förhållande till mål och delmål på flera olika områden i Agenda 2030. Det rör sig bland annat om planetär, social och hälsorelaterad hållbarhet. Lägesbilden är sammanställd med bidrag från flera myndigheter och organisationer.