Bild
Bild: Michael Held
;
Tema: så mår haven

Flera arter i Östersjön drabbas av tiaminbrist

I över 40 år har orsaken till tiaminbrist hos djur gäckat forskarvärlden. Djur som lider brist på det livsnödvändiga vitaminet drabbas bland annat av beteendestörningar och påverkad fortplantningsförmåga. När flera arter i Östersjöområdet nu verkar drabbas vill Havsmiljöinstitutet kasta ljus på kunskapsläget i en ny rapport.

Vitamin B1, eller tiamin, är livsviktigt för alla levande organismer, men kan inte produceras av djuren själva utan måste intas via födan. I haven produceras tiamin av alger och bakterier och förs sedan vidare upp i näringsväven. Brist på tiamin har konstaterats hos en rad olika marina organismer i Östersjöområdet, hos både fåglar och fiskar. Problemet uppmärksammades först i laxodlingar på 70-talet, då stora mängder yngel dog utan att man förstod varför. Laxartade fiskar är fortfarande den grupp som idag är mest studerad vad gäller tiamin men nya uppgifter har kommit om att även arter som ejder, gråtrut och den kommersiellt viktiga torsken drabbas.

– En ny översikt behövdes eftersom det saknas en sammanhållen bild kring varför tiaminbrist uppstår, om det påverkar populationsstorlekar och hur omfattande problemen är över tid, säger Samuel Hylander, forskare vid Linnéuniversitetet, som tillsammans med Lunds universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt tagit fram den uppdaterade kunskapssammanställningen "Tiaminbrist i Östersjöområdet".

Djur som drabbas av brist uppvisar en rad neurologiska symptom, som till exempel okoordinerat beteende, apati, och krampanfall. Dödligheten hos avkomman från djur med tiaminbrist är dessutom hög och kan i förlängningen leda till att hela populationer minskar.

MER LÄSNING