Bild
;
Tema: så mår haven Tema: vårt ansvar

Krafttag krävs för att nå hållbarhetsmålen

År 2015 satte FN upp 17 globala hållbarhetsmål för en bättre värld. Målen ska uppnås år 2030, och vart fjärde år ges en rapport ut som följer upp arbetet med dem. Årets rapport visar att världens länder är långt ifrån att nå upp till hållbarhetsmålen.

- Det nuvarande tempot är för långsamt och insatserna otillräckliga. Sedan förra uppföljningen för fyra år sedan har världen backat på flera delmål där det tidigare gjorts framsteg. Flera delmål har dessutom gått i fel riktning under en längre tid, framför allt på miljöområdet. Därför behövs omfattande samhällsomställningar på flera områden, säger Åsa Persson vid Stockholm Environment Institute, som ingår i den forskargrupp som skrivit årets rapport.

Arbetet med hållbarhetsmålen har försvårats de senaste åren av bland annat pandemin, krig och inflation.

Sämst för havet

Det fjortonde målet heter Hav och marina resurser, och är ett av de mål som det går sämst för. Hoten mot havsmiljön och dess invånare är framför allt klimatförändringar, föroreningar, habitatförstörelse och överfiske. Rapporten tar bland annat upp att andelen fiskbestånd som fiskas på ”biologiskt ohållbara nivåer” har ökat drastiskt sedan 1970-talet. Men det finns små ljusglimtar, som att mängden illegal fångst och kasserad fisk har minskat de senaste decennierna.

En av utmaningarna med förvaltningen av haven är att många havsområden delas av flera länder. I rapporten poängteras att för att närma sig målen måste samarbetena mellan länder bli fler och bättre. Det behövs också fler och större skyddade områden. Hav och marina resurser är dessutom just nu det mål som globalt sett har minst finansiering.

Rika länder måste ta ansvar

Det krävs alltså krafttag för att vända utvecklingen, både för havet och de andra globala målen.

- För det första behöver världens ledare visa att de står fast vid löftet och vidta kraftfulla åtgärder för att nå målen. För det andra måste de stärka det internationella samarbetet och säkerställa en mer långsiktig finansiering för hållbar utveckling. Där har världens rika länder ett stort ansvar, säger Åsa Persson.

MER LÄSNING