Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Lättnader och skärpningar i nya strandskyddet

Regeringen har kommit med ett förslag om en lagändring i strandskyddet. Det nya förslaget innebär lättnader i vissa områden och skärpningar i andra. Kritiska röster har höjts om att lättnaderna kan vara för stora.

Strandskyddet har länge varit en het politisk debatt. Men nu har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet kommit överens om ett nytt lagförslag. Tanken med ändringarna i strandskyddslagstiftningen är att göra den mer effektiv och differentierad. Det innebär att skyddet stärks på några håll, medan det i andra fall lättas upp.

I vissa landsbygder kommer det till exempel att bli lättare att få dispens till att bygga nära stränder vid sjöar och vattendrag där det inte är så exploaterat och där det finns gott om obebyggd strand. Däremot kommer strandskyddet att stärkas i högexploaterade kustområden.

Flera parter är nöjda med det nya lagförslaget, men miljöorganisationerna är oroliga för vad det kan innebära om kommunerna får möjlighet att göra lättnader i strandskyddet.

– Vi välkomnar att områden med högt tryck på ny bebyggelse får ett förstärkt skydd, liksom stränder som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet. Det är något som vi länge verkat för. Vi är dock kritiska till att detta inte ska gälla fullt ut i de nya stora områden som kommunerna får peka ut för att lätta på strandskyddet, men här får vi se hur de slutliga förslagen ser ut, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

– Förslaget om att kommunerna ska kunna inrätta nya områden där det ska bli betydligt lättare att bygga kan också få avsevärda konsekvenser för natur och friluftsliv. Ett stort ansvar läggs på kommunerna att använda dessa nya möjligheter klokt, fortsätter Karin Lexén.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.

MER LÄSNING