Bild
;
Tema: så mår haven Tema: vårt ansvar

Även havet har en gräns

Miljömålsberedningen presenterade nyligen sitt betänkande Havet och människan. Där finns närmare hundra förslag som tillsammans bildar en strategi som leder till en bättre havsmiljö. Situationen för havet är mycket allvarlig, men det finns hopp om insatser görs, menar beredningen.

Under drygt två år har Miljömålsberedningen utrett hur Sverige ska kunna nå miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" och miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning". Fredag 14 januari presenterades betänkadet. Det finns att se på Regeringens YouTube-kanal

Beredningens förslag syftar till att förstärka åtgärdsarbetet för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser.

- I betänkandet tar vi ett helhetsgrepp om havsmiljöpolitiken som tidigare saknats, skriver ledamöterna. Friska hav är nödvändiga för att minska effekterna av klimatförändringarna och avgörande för vår överlevnad. Med denna problembild för ögonen ser vi att havspolitiken inte längre kan hanteras som en sektorsfråga.

Nu ska det bli spännande att se vad förslagen får för reaktioner från forskarsamhälle, myndigheter och intresseorganisationer. Och framför allt om det kommer att ske några konkreta förändringar.

MER LÄSNING