Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Bättre skydd för kustfisken

Nu ska ostkustens fiskar gädda, gös, abborre och öring skyddas bättre mot fiske, särskilt under leken. Bestånden har det besvärligt av flera skäl, men bedömningen är att detta är en åtgärd som går snabbt att genomföra och får goda effekter.

Länsstyrelserna längs ostkusten har tillsammans tagit fram förslaget till skärpta fiskebestämmelser inom projektet ReFisk som utförts i nära samverkan med forskare. Fredningsområden, fångstbegränsningar och ändrade minimimått ingår i verktygslådan från Havs- och vattenmyndigheten.

– Det är mycket glädjande att beslutet nu är fattat i enlighet med vårt förslag , säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen Stockholm och projektledare för ReFisk. Bestånden av gädda har minskat drastiskt längs ostkusten och de ändrade reglerna kommer innebära ett ökat skydd för arten, även om väldigt mycket arbete återstår.

Inom ReFisk har man också provfiskat befintliga fredningsområden och konstaterat att de har en positiv inverkan på fiskbestånden. Effekterna var särskilt tydliga för stora gäddor. Provfiske efter gädda i fredade områden gav ungefär tre gånger fler fiskar jämfört med områden där fiske var tillåtet året om.

- Åtgärder för att skydda fisk vid lek- och uppväxtområden är en självklar del i ekosystembaserad fiskförvaltning, menar Tobias Borger på Länsstyrelsen Kalmar län. Om vi inte skyddar de platser som vi vet om är viktiga för fisk är det stor risk att vi förvärrar den redan nu mycket besvärliga situationen som Östersjön befinner sig i.

I förslaget har länsstyrelserna också tagit hänsyn till behovet av att reglera fisket i marina skyddade områden som naturreservat och Natura2000-områden. Förslaget är därför också en del av arbetet med att införa ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden i Sveriges havsmiljöer.

En del synpunkter i remissvaren har lyft att det är orättvist att HaV reglerar framför allt sportfisket, eftersom man upplever det inte är detta fiske som skapat problemen.

– Vi har dock bedömt att de beslutade åtgärderna behöver införas då vi anser att de kommer att ge en positiv effekt på bestånden och därmed på ekosystemet i sin helhet, säger Mats Svensson, från Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Samtidigt är det naturligtvis mycket viktigt att arbetet med att åtgärda även annan påverkan på kust och havsmiljöerna fortsätter.

MER LÄSNING