Global samverkan

Haven är internationella till sin karaktär. Ingen äger dem, men många använder dem. Många viktiga havsmiljöfrågor kan endast lösas genom samverkan mellan länder. Som tur är finns en hel del fungerande verktyg för internationellt samarbete.

FN:s miljöprogram UNEP

Förenta nationernas miljöprogram, som ofta förkortas UNEP (av det engelska namnet United Nations Environment Programme), är ett organ som samordnar Förenta nationernas (FN) miljöarbete. På det marina området har arbetet med havsområden, inom Regional Seas och GIWA, Global international waters assessment, varit framgångsrikt.

UNESCO Ocean Literacy - Havsmedvetenhet

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur heter UNESCO. De driver frågan om att öka kunskapen om havet. Ocean literacy, eller havsmedvetenhet som det kallas på svenska, och marin pedagogik är alltmer kända begrepp.

Det är lättare att värna och ta hand om något man förstår och tycker om. Därför behöver vi alla veta hur vi påverkar havet och hur havet påverkar oss. Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället förhoppningsvis ta beslut som gynnar havsmiljön, istället för att på grund av okunskap agera i motsatt riktning.

Internationella konventioner

En konvention är en överenskommelse mellan olika länder. De internationella konventionerna om havet började komma på tidigt 1970-tal och sedan dess har det blivit en lång rad sådana avtal om olika havsanknutna frågor. Från att först ha handlat mest om regler för direkta utsläpp av olika föroreningar har även andra internationella avtal kommit att bli allt viktigare som en del av världssamfundets försök att skydda havsmiljö

För havsmiljön finns konventioner för begränsade områden (Helsingforskonventionen Helcom för Östersjön, Oslo-Pariskonventionen Ospar för Nordostatlanten) såväl som globala (Havsrättskonventionen, konventionen om biologisk mångfald).

Internationella Havsforskningsrådet, ICES

Internationella Havsforskningsrådet (även ICES, från engelska International Council for the Exploration of the Sea) är en organisation som koordinerar och främjar marin forskning i Nordatlanten och de anslutande haven; Nordsjön och Östersjön. Medlemmarna i ICES representerar samtliga kuststater runt Nordatlanten och Östersjön. Därutöver finns forskare runt Medelhavet och Sydatlanten knutna till nätverket.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING