Trålning innanför trålgränsen

Trålningen innanför Sveriges trålgräns

Den nuvarande situationen för såväl fiskbestånd som havsmiljö visar tydligt att nuvarande förvaltning inte är tillräcklig. För att komma tillrätta med problemen och säkerställa att det finns fisk i våra hav i framtiden behöver kraftiga åtgärder vidtas.

Denna brief illustrerar att dagens trålgräns inte utgör den gräns eller det skydd av de marina resurserna som namnet antyder. Nästan hälften av ytan innan för trålgränsen omfattas av inflyttningsområden där trålning är tillåten, och år 2021 var det nästan tre fjärdedelar av fisken som fångades innanför trålgränsen som togs upp med trål och nästan en tredjedel av trålningstimmarna skedde innanför trålgränsen.