Djupdykning i sedimenten: hur man bedömer miljörisker och uppfyller miljömålen i förvaltningen av förorenade sediment i Sverige

Förorenade sediment är vanliga, särskilt nära bebyggelse och industrier, och de kan ha negativa ekologiska effekter. I denna avhandling utforskas utmaningarna för att bedöma riskerna av förorenade sediment, muddring och dumpning av materialet på annan plats i havet. Den vetenskapliga grunden och ekologiska relevansen av den kunskap som produceras i olika miljöriskbedömningar utvärderas för att sedan relateras till olika miljömål.

Resultaten visar att den praxis som finns i Sverige inte är konsekvent med att ta fram den information som behövs, och därmed riskerar att underskatta olika risker. På inkonsekventa och otydliga grunder dumpas exempelvis stora mängder muddringsmassor till havs, ibland med överraskande högt innehåll av föroreningar

Avhandlingen belyser möjligheter och begränsningar i svensk praxis för att inspirera till att använda de bästa tillgängliga metoderna, samt pekar på ytterligare forskningsbehov. Exempelvis behövs mer kunskap om hur klimatförändringarna kommer att påverka riskerna från förorenade sediment.