Diklofenak i Östersjön - källor, spridningsmönster och trender

Det senaste kunskapsläget om läkemedlet diklofenak i Östersjön. Läkemedelssubstansen diklofenak används i stor omfattning och förekommer ibland i höga halter i längs kusten. Dataunderlaget är dock fortfarande litet och analysmetoderna som använts ofta inte tillräckligt känsliga.

Förskrivningen av diklofenak i tablettform varierar mellan länderna runt Östersjön. Ämnet finns också receptfritt i krämer, men uppgifter om användningen av dessa saknas så betydelsen av denna källa är fortfarande oklar.

Rapporten ger en nulägesbeskrivning av varifrån dessa miljögifter kommer, hur de sprids och hur koncentrationerna i Östersjön förändrats.
– Målet med att ta reda på hur miljögifterna sprids är att kunna sätta in effektiva åtgärder, säger Emma Undeman från Stockholms universitet som lett arbetet med rapporten.

Helcom (Helsingforskommissionen) har till uppgift att ta fram en plan för hur man ska få ned halterna av miljögifter i Östersjön ytterligare. För att kunna införa effektiva åtgärder måste man veta vilka de viktigaste källorna är och vilken väg kemikalierna tar till havet. Rapporten ska bidra till Helcoms arbete med detta.