Förekomst och miljöriskbedömning av båtbottenfärger från fritidsbåtar

Användning av båtbottenfärger som innehåller gifter, biocider, är det vanligaste sättet att förhindra påväxt på fritidsbåtsskrov. Några vanliga ämnen är numera förbjudna tennorganiska föreningar såsom tributyltennn (TBT) samt de allt vanligare koppar och zink. Huvudsyftet med denna avhandling var att undersöka hur gamla och nuvarande biocider kan nå miljön genom användning på fritidsbåtar och att förbättra riskbedömningen av dessa produkter.

Flera metoder för att hitta dessa ämnen i gamla färglager har testats. Tennorganiska föreningar detekterades i färgavskrap från fritidsbåtar från tre länder runt Östersjön. Gamla färglager av tennorganisk färg på fritidsbåtar kan således fortfarande utgöra källor av TBT till den marina miljön. Användningen av nya båtbottenfärger visade sig också orsaka överskridande av riktvärden för koppar och zink i mark, sediment och vatten i flera undersökta hamnar. Givet de höga läckagehastigheterna, borde ingen av de undersökta färgerna ha godkänts för den svenska marknaden.

Sammanfattningsvis finns det behov av försiktighet vid godkännande av nya biocider, eftersom utfasningen av förbjudna ämnen kan bli en utdragen process på grund av deras fortsatta förekomst i gamla färgskikt. Vidare bör färgspecifika läckagehastigheter bestämda under förhållanden som återspeglar den avsedda användningen av produkten användas för en mer realistisk riskbedömning av båtbottenfärger.