En fråga om mänskliga havsrelationer: Insikter från fritidsbåtslivet i Bohuslän, Sverige

Avhandlingen är sammanläggningsavhandling som utvecklas i två huvudsteg. Det första steget (Artikel I och Artikel II) undersöker hur beslutsfattare och båtfolk uppfattar båtaktiviteter. Det visar att fritidsbåtlivet i Bohuslän uppfattas som en ekonomiskt värdefull aktivitet och är värt att bevara främst på grund av dess ekonomiska värde. I andra steget (Artikel III och Artikel IV) fokuserar avhandlingen på båtpraktiker, som visar hur material som ingår i båtlivet (båtar, motorer, köket, sovplatser och skärgårdsklippor) förhandlas fram och omformar praktikerna.