Bild
;
Tema: fiske Tema: båtar och fartyg

Om trålning av havets bottnar

Bottentrålning är en effektiv men omdiskuterad fiskemetod. I områden som trålas regelbundet förstörs livet på bottnarna, och näringsämnen och miljögifter från sedimenten frigörs. Här har vi samlat information och diskussioner kring bottentrålningens vara eller icke vara.

Drar mycket bränsle

Trål är det vanligast förekommande fiskeredskapet vid kommersiellt fiske, och står för en stor andel av fiskfångsterna i världen. Det finns både flytande trålar och bottentrålar som dras fram längs botten.

Det är effektiva fiskemetoder, men det drar mycket bränsle att släpa dessa tunga nät genom vattnet. Fiskebåtar får därför ofta bränslesubventioner för att det ska vara lönsamt. Något som ifrågasätts alltmer i samband med klimatdiskussioner.

Förstör bottenmiljöer

Bottentrålningen är mycket omdiskuterad ur miljösynpunkt. Bottenlevande djur och växter skadas eller dör, och artsammansättningen på botten ändras. Stora mängder sediment virvlas upp till överliggande vatten, och därigenom frigörs närsalter och miljögifter. I populära fiskeområden kan bottnarna svepas av flera gånger om året, vilket gör det svårt för bottenlivet att återhämta sig.

Tråldiskussionen fortsätter

Under hösten 2016 kom Naturskyddsföreningen med en omfattande rapport om bottentrålningens konsekvenser. Sedan dess har debatten fortsatt och fått stöd från flera håll.

Diskussioner om trålförbud i skyddade områden är fortfarande het. Många områden med höga naturvärden är också värdefulla fiskeområden. Ofta krävs också diskussioner mellan flera länder för att komma överens.

Samtidigt tas det fram underlag för hur trålning påverkar livsmiljöerna på botten, med målet att ge vägledning för en lämplig avvägning mellan fisketryck och fångst.

Läs mer:

MER LÄSNING