Fånga värdet av småskaligt fiske: en titt på marknader, handelsrelationer och fiskebeteende

Småskaliga fisken är viktiga för livsmedels- och försörjningstrygghet för miljontals människor världen över och integreras alltmer i det globala handelssystemet. Deras kapacitet att försörja fiskesamhällen och samhället i stort utmanas av mänskligt orsakade ekologiska hot som överexploatering och klimatförändringar. Många fiskare upplever att de marina ekosystems bärkraft minskar. Således är det brådskande att främja utvecklingen av bättre fiskeförvaltning.

Denna avhandling adresserar kunskapsluckor inom marknaden och dess aktörer, ett område som fått lite uppmärksamhet inom fiskeförvaltning. Jag bygger på värdekedjekonceptet och använder blandade metoder för att bidra till att minska tre vetenskapsluckor. För det första, strukturer och funktioner av småskaliga fiskmarknader och relationerna där i. För det andra, hur förmåner distribueras inom marknaden och påverkas av handelsrelationer. För det tredje undersöker jag hur relationer och fördelningen av förmåner kan påverka fiskebeteende.

Fallstudier används genom hela avhandlingen och bygger på empiriskt arbete i Zanzibar, Tanzania och Iloilo, Filippinerna. Den globala handeln av fisk-och skaldjur ses som en pådrivandekraft för förändring.

De fyra artiklarna bidrar tillsammans till en ökad förståelse för handelsinteraktioner och lokala till globala drivkrafter inom småskaliga fisken, speciellt i förhållande till fiskares beteende och dess ekologiska inflytande. Artiklarna ger även inblick i några av de faktorer som påverkar fördelningen av förmåner från fiskhandel. Dessa aspekter har åberopats som avgörande för att utforma strategier för att förbättra välbefinnandet hos människor som är beroende av fiske.