Lediga tjänster

Här finner du lediga tjänster med marin anknytning. Du kan själv tipsa om en tjänst med hjälp av formuläret längst ned på sidan eller med ett mejl till redaktionen.

Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, söker en doktorand till ett projekt som ska bidra till en mer effektiv och miljömässigt mer hållbar odling av laxfisk, samtidigt som fiskens hälsa och välfärd bibehålls, genom förbättrade vaccinationsstrategier.
Sista ansökningsdag: 2021-04-16

Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, söker en doktorand till ett projekt som ska utveckla nya metoder för att permanent ta bort den invasiva bäckrödingen och studera effekterna i ekosystemet. Påverkan och återhämtning i ekosystemet kommer att undersökas genom att studera bottenfaunans sammansättning och fiskens dietval. Indirekta ekosystemeffekter kommer även att studeras genom att undersöka hur bäckrödingen påverkar samspelet mellan den hotade flodpärlmusslan och öringen.
Sista ansökningsdag: 2021-04-16

Postdoktor inom Naturresurser och hållbar utveckling

vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Fokus för projektet som genomförs på NRHU är på stark hållbar utveckling av framtidens sjömat där miljön/ekologin sätter gränserna. Inom projektet ska samband mellan resurser (sjömat) och ekosystemet utforskas. Fokus är på sjömat (särskilt fisk i alla olika livsstadier) i grunda kustmiljöer och då särskilt bottenvegetation.
Sista ansökningsdag: 2021-04-20.

Projektkoordinator till Centrum för hav och samhälle

Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet söker en projektkoordinator. Arbetet innebär huvudsakligen att leda arbetet med att ta fram ett underlag till förslag på utformning av miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar för att hantera fritidsbåtars belastning på den marina miljön.
Sista ansökningsdag: 2021-04-20

Marinbiolog/marin naturvetare med inriktning som planktolog

SMHI i Göteborg söker en marinbiolog/marin naturvetare till gruppen Data och Information som ansvarar för att lagra och tillhandahålla nationella och regionala data från svensk miljöövervakning. Arbetet innebär bland annat att utföra regelbunden mikroskopianalys av marina växtplankton från nationell och regional miljöövervakning samt ansvara för och förvalta oceanografiska och marinbiologiska data inom SMHIs datavärdskap .
Sista ansökningsdag: 2021-04-22

Marinbiolog/marin naturvetare

SMHI i Göteborg söker en marinbiolog/marin naturvetare till gruppen Data och Information som arbetar med frågor som bland annat handlar om miljöövervakning, fysikalisk- och kemisk oceanografi och marinbiologi. Du kommer att ansvara för och förvalta oceanografiska och marinbiologiska data inom SMHI:s datavärdskap. I jobbet ingår kontakt med utförare, utvecklingsfrågor, nationell och internationell rapportering av data samt att medverka i nationella och internationella samarbetsprojekt.
Sista ansökningsdag: 2021-04-22

Doktorand i atmosfärsvetenskap och oceanografi med fokus på Arktiska oceanens dynamik

vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. Detta projekt kommer att utnyttja nya framsteg inom fjärranalys och modellering för att studera cirkulationen av Atlantvatten i Arktiska oceanen. Genom att kombinera satellitmätningar, som fångar nyckelaspekter av oceancirkulationen, med teoretiska modeller kommer vi att ta fram en förbättrad bild av Atlantvattencirkulation i Arktis från ca 1990 till idag.
Sista ansökningsdag: 2021-04-23.

Utredare på Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg söker en utredare som ska arbeta med och utveckla vägledning inom myndighetens ansvarsområden, med särskilt fokus på vattenverksamheter. Du kommer att medverka till att genomföra myndighetens uppdrag i miljöbalksprövningsprocessen med särskild inriktning mot vattenverksamhetsrelaterade ärenden. Ansvaret omfattar att bereda utredningar, ställningstaganden, yttranden och medverkan i domstolsförhandlingar.
Sista ansökningsdag: 2021-04-25

Utredare med fokus på badvattenförordningen

Havs- och vattenmyndigheten söker en utredare som ska samordna och rapportera enligt Badvattendirektivet utifrån Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsperspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med medarbetare som arbetar med vattenförvaltning, miljöövervakning, kommunikation och digital utveckling på myndigheten.
Sista ansökningsdag: 2021-04-25

Miljöhandläggare inriktning fiske och vattenmiljö

vid länsstyrelsen i Västernorrlands län. Vi söker en medarbetare för arbetsuppgifter uppdelade på flera sakområden. Du behöver därför vara något av en generalist med intresse för fiskefrågor, vatten- och miljövård samt för såväl vattenkraftens som skogliga verksamheters påverkan på vattenmiljön.
Sista ansökningsdag: 2021-04-26.

Biträdande forskare inom populationsdynamik hos gråsäl

Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet söker en biolog, biostatistiker, datavetare eller motsvarande med stort intresse för marina däggdjurs ekologi och goda kunskaper om statistik och modellering. I projektet studeras tillståndet för gråsa¨len i Östersjön, vilket kommer att bidra till fo¨rsta°elsen av dynamiken hos gråsa¨lspopulationen och bidra med viktiga data som underlag fo¨r miljo¨monitoring och fo¨rvaltningsa°tga¨rder.
Sista ansökningsdag: 2021-04-28

Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning. Forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment” har som syfte att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige.
Sista ansökningsdag: 2021-04-29

Handläggare vattenverksamhet

vid länsstyrelsen i Södermanlands län. Du kommer att ingå i en grupp som handlägger anmälningar om vattenverksamhet och tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kapitlet i miljöbalken. I arbetet ingår att bedöma om tex. muddringar, anläggning av bryggor, våtmarker och vägtrummor kan utföras utan att påverka vattenmiljöerna negativt.
Sista ansökningsdag: 2021-04-30.

Postdoktor i Arktis ocean–is-dynamik med fokus på Nordgrönland

vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. Denna tvååriga postdoktorsanställning är inriktad på växelverkningar mellan Atlantvatten i Arktiska oceanen och norra Grönlands inlandsis. Ett fokus är Ryderglaciären, som har en av Grönlands största flytande utlöparglaciärer. Vi har unika oceanografiska och geofysiska observationer från denna svårtillgängliga del av Arktis, som för första gången utforskades av en expedition med isbrytaren Oden sommaren 2019.
Sista ansökningsdag: 2021-04-30.

Postdoktor i rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt/Östersjön

vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Anställningen är huvudsakligen inriktad på miljörättslig forskning inom det tvärvetenskapliga projektet "Law and governance of seascape connectivity in the Baltic Sea". Det övergripande syftet är att bidra med ny kunskap om hur rättsliga system kan utformas för att hantera havsskap i gränsöverskridande sammanhang, så att fastställda havsmiljömål kan nås.
Sista ansökningsdag: 2021-04-30.

Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier med fokus på kustfiske och turism i Sverige

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning. Forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment” har som syfte att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige.
Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Forskare fjärranalys av drönarbilder på marina habitat

Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet söker en forskare till forskningsprojektet National mapping and monitoring of shallow-water coastal habitats in Sweden using remote sensing methods som ingår i forskningsprogrammet ZORRO. Arbetet består av att använda och utveckla statistiska bildanalysmetoder för att klassificera olika typer av grunda marina habitat från drönarbilder.
Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Två projektassistenter för fältprovtagning av ålgräs

Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet söker två projektassistenter för fältprovtagning samt analyser av material under 2021 inom flera olika forskningsprojekt som rör ålgräsförvaltning och som ingår i forskningsprogrammet Zorro. Det planerade arbetet förväntas innebära mycket intensivt fältarbetet under sommaren (juni-augusti), och mindre intensivt under perioden september-december då även analysarbetet på laboratoriet och vid dator ingår.
Sista ansökningsdag: 2021-05-02

Utredare fiskereglering

Vid Havs- och vattenmyndigheten. I din roll som utredare på fiskereglering ansvarar du för arbetet med att kvalitetssäkra, utveckla och kravställa digitalisering av våra fiskeregler. I rollen ingår taktisk och operativ styrning av förvaltningsobjektet Fiskets geografier, som kopplar regler och föreskiftstexter till geografiska beskrivningar, i nära samarbete med medarbetare som arbetar med miljöinformation, kommunikation och digital utveckling på myndigheten. Arbetet innebär bland annat att ta fram utvecklings- och förvaltningsplan för objektet.
Sista ansökningsdag: 2021-05-02.

Fjärranalytiker i marina miljöer

Länsstyrelsen Västerbotten söker en medarbetare för arbete med utveckling av fjärranalys i marina miljöer. Vi söker en naturvetare med erfarenhet av fjärranalys som vill vara med i vårt team med uppgift att utveckla metoder för att kartlägga och följa upp Sveriges kustmiljöer med hjälp av drönare och satelliter.
Sista ansökningsdag: 2021-05-05.

Handläggare vattenförvaltning

vid länsstyrelsen i Västerbottens län. Vi söker dig som vill arbeta för en bättre vattenstatus i länet, ta fram underlag och planera för åtgärder i vatten. Arbetet består i att kartlägga miljötillstånd, påverkan och åtgärdsbehov enligt EU:s vattendirektiv. Arbetet innebär ett fokus mot miljögifter.
Sista ansökningsdag: 2021-05-06.

Doktorand i Marina vetenskaper inriktning biologi

Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet har en doktorandtjänst tillgänglig för att arbeta med det nya forskningsprojektet som finansieras av forskningsrådet FORMAS : ”Ålgräsets genetik - viktig kunskap för förvaltning av en av Östersjöns nyckelarter i ett förändrat klimat”.
Sista ansökningsdag: 2021-05-09

EurOcean - marine jobs

A collection of marine career opportunities from several institutions in Europe.

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.