Bild
;
Tema: engagera dig

Lediga tjänster med marin inriktning

Här annonserar vi lediga tjänster som har med havet att göra. Forskartjänster av olika slag från svenska lärosäten, tjänster på länsstyrelser och myndigheter, och diverse annat.

till institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet. Gastransport via bubblor från akvatiska system står för en ansenlig del av den totala metantransporten, men kunskapen kring de faktorer som styr bubbelutsläpp från marina sediment är fortfarande begränsad. Den övergripande frågeställningen i det här projektet är: kommer den klimatrelaterade ökningen av metan i marina sediment leda till ökade metanutsläpp till atmosfären?
Sista ansökningsdag: 2024-04-21

Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet söker en doktorand med inriktning på nedbrytning av mikroföroreningar i vattnets kretslopp

Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) söker en biolog till tjänsten som miljöanalytiker vid Kustlaboratoriet i Väröbacka. Du kommer bland annat att arbeta med den biologiska miljöövervakningen vid Ringhals kärnkraftverk och andra industrier samt med nationell och regional miljöövervakning av fisk i kustvatten. I arbetsuppgifterna ingår att utföra provfisken längs kusten (främst västkusten men vid behov även i andra delar av Sverige), genomföra biologisk provtagning av fisk, analysaktiviteter och rapportskrivning samt övriga fältarbeten vid kontoret.

Sista ansökningsdag: 2024-04-24

Institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö söker en projektassistent till forskningsprojekt kring algodling. I vår forskning gör vi odlingsexperiment både i havet och tankar på land för att optimera odlingstekniker av alger och undersöka hur olika omgivningsfaktorer påverkar algernas tillväxt, överlevnad och kemiska sammansättning. En del av forskningen kretsar också kring avelsfrågor för att i framtiden ta fram olika linjer med önskvärda egenskaper för odling.

Sista ansökningsdag: 2024-04-29

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) söker en biolog till tjänsten som miljöanalytiker vid Kustlaboratoriet i Öregrund. Du kommer bland annat arbeta med datainsamling inom nationell och regional miljöövervakning, samt den biologiska miljöövervakningen vid Forsmarks kärnkraftverk. I arbetsuppgifterna ingår att utföra provfisken längs kusten (främst ostkusten men vid behov även i andra delar av Sverige) och övriga fältuppdrag, genomföra biologisk provtagning av fisk och analys av biologiska prover.

Sista ansökningsdag: 2024-04-30

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) söker en forskare till Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm. Forskaren ska bidra till att utveckla vetenskaplig rådgivning till stöd för förvaltningen av den europeiska ålen. Tjänsten innebär främst arbete med analys av data från nya och gamla källor, beståndsanalys och vetenskapligt skrivande. 

Sista ansökningsdag: 2024-05-10

Länsstyrelsen i Södermanland söker en handläggare vars arbetsuppgifter kommer att bestå av att ta fram samt arbeta praktiskt med strategiska åtgärdsplaner för utrotning eller begränsning av invasiva arter som återfinns i vårt län (till exempel kinesisk ullhandskrabba, sjögull och svartmunnad smörbult), samt övervaka arter som hotar att etablera sig i länet. Tjänsten erbjuder en kombination av handläggning, rapportskrivning och fältarbete i perioder.

Sista ansökningsdag: 2024-05-12

Länsstyrelsen i Gävleborg söker en marin områdesskyddshandläggare som kommer att skriva beslut och skötselplaner för marina naturreservat, med alla de arbetsuppgifter som ingår i att ta den här typen av beslut; exempelvis identifiering av skyddsvärda områden, insamling av naturvärdesdata, prioritering, markåtkomst samt ta fram förslag till formellt beslut. Även andra ärenden kopplade till skydd av marina miljöer kan behöva hanteras.

Sista ansökningsdag: 2024-05-16

Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet söker en lektor i marin seismisk sedimentologi. Ämnet kombinerar områdena sedimentologi och marin-seismiska metoder för att studera stratigrafin och strukturen i havsbotten och underliggande geologi.

Sista ansökningsdag: 2024-05-20

MER LÄSNING