Bild
;
Tema: engagera dig

Lediga tjänster med marin inriktning

Här annonserar vi lediga tjänster som har med havet att göra. Forskartjänster av olika slag från svenska lärosäten, tjänster på länsstyrelser och myndigheter, och diverse annat.


Doktorand i maringeologi

Stockholms universitet utlyser en fyraårig doktorandanställning för att undersöka klimatförändringarnas effekter på kolkretsloppet i det kanadensiska Beauforthavet. Doktoranden kommer att ingå i ett internationellt projektteam och utföra fältarbete i kanadensiska Arktis. Projektet kommer att involvera integration av marin geofysisk data, sedimentologi/organisk geokemi och geokronologi. Sista ansökningsdag: 2023-12-08

Marin naturvetare/oceanograf

SMHI söker en naturvetare med marin profil och mycket goda IT-kunskaper till den oceanografiska prognos- och varningstjänsten, som även kommer att utgöra en viktig del av SMHIs oceanografiska utvecklingsteam. Inom det oceanografiska teamet kommer du främst att arbeta med förvaltning och utveckling av oceanografiska modeller och verktyg som används inom den både egna verksamheten, men också inom externa projekt eller uppdrag. Utöver arbetet i teamet kommer du att jobba som vakthavande oceanograf inom varningstjänsten. Tjänsten är placerad i Norrköping eller i Göteborg. Sista ansökningsdag: 2023-12-10

Forskare inom samodling av makroalger och processvatten

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker en forskare med omfattande kunskap om makroalger. Anställningen innebär att ansvara för att designa/utföra manipulativa odlingsexperiment, provtagning/analys av kemisk sammansättning, analysera data och att skriva vetenskapliga rapporter. Tjänsten är placerad på Tjärnö marina laboratorium, utanför Strömstad.
Sista ansökningsdag: 2023-12-10

Marinbiolog för arbete med marina evertebrater och ekosystem

SLU Artdatabanken söker en marinbiolog till en tjänst som analytiker och Artdatabankens expert på marina evertebrater. I arbetet ingår att ta fram, sammanställa och analysera fakta om arterna. Du kommer bland annat att arbeta med rödlistning, åtgärds- och naturvårdsfrågor och med att tillgängliggöra kunskap om arter. Du medverkar i utredningar, uppdrag, remisser och andra kommunikativa projekt. Du är också kontaktperson inom ditt ansvarsområde gentemot andra experter, myndigheter, konsulter, ideella organisationer, allmänhet samt media.
Sista ansökningsdag: 2023-12-11

Doktorandtjänst i biologi med inriktning ekologi

Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser, söker en doktorand till ett större forskningsprojekt om att optimera nätverket av skyddade områden i Östersjön för att stärka den biologiska mångfalden i ett föränderligt klimat. Doktoranden kommer att kartlägga hur arters utbredning förändras i ett framtida klimat för att se hur väl det befintliga nätverket skyddar mot kommande miljöförändringar, samt identifiera områden där nätverket är svagt och ytterligare skydd kan behövas.
Sista ansökningsdag: 2023-12-11

Doktorandtjänst: Bifångst av skyddade arter i fiske

Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser, söker en doktorand som ska undersöka och analysera bifångst av skyddade arter inom småskaligt fiske och utveckla innovativa metoder för att minska bifångster och andra interaktioner med skyddade arter. I tjänsten ingår provtagning och provfisken i fält. I övrigt kommer du bland annat att arbeta med dataläggning, statistiskt analysarbete och författande av vetenskapliga artiklar.
Sista ansökningsdag: 2023-12-13

Havsakkunnig

Naturskyddsföreningen söker en sakkunnig inom hav. I den rollen ingår bland annat att bedriva politiskt påverkansarbete kring hav och fiske samt att ha kunskapshöjande dialoger med en rad olika aktörer. I arbetsuppgifterna ingår även att företräda föreningen i externa sammanhang. Du förväntas utveckla och förmedla Naturskyddsföreningens ståndpunkter genom till exempel rapporter, remissvar, positionspapper, debattartiklar, pressmeddelanden och kampanjer.
Sista ansökningsdag: 2023-12-17

Doktorand i marina vetenskaper

Göteborgs universitet, Institutionen fo¨r marina vetenskaper, har en doktorandplats tillgänglig för att arbeta med det nya tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Ramverk för storskalig, klimatanpassad ålgräsrestaurering för biologisk mångfald i kustekosystemen" som finansieras av forskningsrådet FORMAS.
Sista ansökningsdag: 2023-12-22

Postdoktor i naturvetenskap med inriktning mot naturvårdsbiologi och restaurering

Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap, söker en postdoktor till ett projekt som fokuserar på samspelet mellan havsöring (Salmo trutta) och ålgräs (Zostera marina) i svenska kustmiljöer; hur förekomsten av ålgräsängar påverkar öringar och vice versa, hur öringen som predator påverkar ålgräs-samhället . I projektet kommer du att samarbeta både med experter inom laxfiskekologi och kustnära ekosystem inklusive ålgräs.

Sista ansökningsdag: 2023-12-28

Enhetschef till maringeologisk verksamhet

Sveriges geologiska undersökning, SGU, söker en chef för enheten Samhällsplanering Marin miljö, som idag består av 10 engagerade medarbetare. Enheten samlar in och bearbetar en stor mängd maringeologiska data. I uppdraget ingår att driva verksamheten framåt såväl som att leda den operativa dagliga verksamheten. I rollen ingår även att leda arbetet med att utveckla undersöknings- och karteringsverksamheten på undersökningsfartyget Ocean Surveyor.
Sista ansökningsdag: 2024-01-10

Postdoktoranställning (2 år) med fokus på modellering av eutrofiering i Bottniska viken

vid Umeå universitet, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap. Det är en utmaning att bedöma eutrofieringssituationen i Bottniska viken eftersom det är relativt okänt hur primärproduktionen och den trofiska balansen påverkas av de varierande näringsförhållandena och humusämnen. Historisk sett har Bottniska viken betraktats som fosforbegränsad, men nyliga data tyder på att fosforkoncentrationerna ökar och att havsvattnet blir brunare. I det här projektet kommer vi i ett första steg att modellera hur olika miljöfaktorer påverkar växtplanktonproduktionen, heterotrofa bakterieproduktionen och den trofiska balansen i de två bassängerna i Bottniska viken; Bottenviken och Bottenhavet.
Sista ansökningsdag: 2024-01-12.

MER LÄSNING