Bild
Bild: Anna Palmbo Bergman
Tema:

Lediga tjänster

Vill du jobba med havsrelaterade frågor? Du kanske redan gör det, men vill byta jobb? Här samlar vi lediga tjänster inom det marina området som annonseras vid framförallt lärosäten och myndigheter.

Postdoktor i transporträtt, inklusive sjötransporträtt

Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet söker en postdoktor inom ämnet transporträtt, inklusive sjötransporträtt, med kompetens även i havsförvaltningsrätt. Anställningen innebär att du knyts till en forskargrupp med seniora forskare och doktorander. Projektet utarbetas inom ramen för gruppens verksamhet och i dialog med forskargruppen.
Sista ansökningsdag: 2022-01-28

Postdoktor inom växtdiversitet på havsstrandängar längs Östersjökusten

vid institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Arbetet innebär att modellera den tidigare utbredningen av havstrandängar och hur mycket av dagens havstrandäng som kan komma att försvinna i framtiden. Det innebär geografiska analyser av historiska data, topografi och olika scenarier för havsytehöjning och att tillsammans med växtinventeringar undersöka hur växtsamhället kommer att påverkas regionalt och lokalt.
Sista ansökningsdag: 2022-01-31.

Doktorand i akvatisk ekologi – SLU

Institutionen för akvatiska resurser på SLU söker en doktorand som ska utforska hur skörd och borttagning av vass påverkar ekosystemet, främst fiskar, undervattensväxter (makrofyter) och fåglar. Projektet ska också studera kvaliteten på skördad vass som foder för djurhållningsdjur (kor och hästar), som ett sätt att återcirkulera näringsämnen från hav och sjöar tillbaka till djurproduktion.
Sista ansökningsdag: 2022-01-31

Doktorand med inriktning mot ekologi och förvaltning av grunda kustekosystem

Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet söker en doktorand i marin ekologi för att arbeta med grundläggande och tillämpade forskningsfrågor relaterade till ekologi och förvaltning av grunda kustekosystem. Arbetet kommer att kräva fältarbete och projektet kommer att bli en integrerad del av den transdisciplinära forskningsgruppen Zorro som kommer att ge stöd för fältarbete och laboratorieanalyser.
Sista ansökningsdag: 2022-01-31

Universitetslektor i akvatisk ekologi

Biologiska institutionen vid Lunds universitet söker en universitetslektor i akvatisk ekologi. Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Undervisningen förväntas uppgå till cirka 30% för universitetslektorer och drygt 20% för sökande som uppnått professorsnivå. Därtill kommer handledning av examensarbetare och doktorander.
Sista ansökningsdag: 2022-01-31

Kommunikatör till Maritima klustret i Västsverige

Centrum för hav och samhälle söker en vikarierande kommunikatör till arbetet inom det Maritima klustret i Västsverige, som arbetar för att katalysera innovation och näringslivsutveckling inom det maritima området. Kommunikatören ska arbeta med det externa kommunikationsarbetet för det Maritima klustret samt för intern samordning och kommunikation inom klustrets partnerskap.
Sista ansökningsdag: 2022-02-01

Doktorand med inriktning ekologi

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, söker en person med examen i ekologi eller liknande till en doktorandtjänst. Tjänsten ska bidra till att öka kunskapen om hur födovävar i sjöar och hav kan komma att förändras av global uppvärmning.
Sista ansökningsdag: 2022-02-02

Utredare av miljöfarliga vrak

Havs- och vattenmyndigheten söker en utredare som ska hantera frågor kring sanering av miljöfarliga vrak i marin miljö. Fokus ligger på insamling, sammanfattning samt hantering av information kring miljöfarliga vrak, samt planering av hur man ska ta hand om olja och spökgarn från dessa. Arbetet innefattar beställningar och avtal, samarbeten och möten med andra aktörer inom fältet.
Sista ansökningsdag: 2022-02-06

Utredare internationellt utvecklingsarbete – två tjänster

Havs- och vattenmyndigheten söker två utredare som ska arbeta med deras Sida-finansierade program, SwAM Ocean, kopplat till global och regional havsförvaltning framförallt i Östra Afrika (från Somalia till Mocambique) samt ett ITP-program inom havsplanering i motsvarande region. Uppgifterna innebär att stödja miljö- och klimatsamarbeten med Indonesien, Kina, Ryssland, USA och Sydafrika. Ytterligare delar handlar om kapacitetsutveckling inom havsplanering och kustzonsförvaltning genom digitala workshoppar kopplat till de Sida-finansierade programmen samt det bilaterala miljö- och klimatsamarbetet. Utbildande verksamhet inom marint områdesskydd ingår också i rollen.
Sista ansökningsdag: 2022-02-06

Doctoral studentships in coastal blue carbon science, focusing on the Baltic Sea region

Södertörn högskola. One doctoral student will focus on understanding multiple coastal habitats carbon sink functions, while the other doctoral student will focus on the influence of seascape configuration and connectivity on blue carbon sequestration capacity, coupled to the distribution of blue forest habitats and contemporary land use.
Closing date for application: 6 February 2022.

Skeppare/tekniker

Göteborgs universitets marina infrastruktur söker en skeppare/tekniker till Tjärnö marina laboratorium i Strömstads kommun. Du kommer vara skeppare/tekniker på Nereus och Doris, och tillsammans med övrig besättning ansvara för fartygen, dess framförande och den avancerade provtagningsutrustning som används.
Sista ansökningsdag: 2022-02-13

Postdoktor inom ämnet metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist

vid Kemiska institutionen, Umeå universitet. Du kommer att ingå i ett team som studerar processer för bildning av metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist med fokus på hur sammansättning på mikroorganismsamhällen, kemisk speciation av kvicksilver och molekylär sammansättning av organiskt material styr denna process.
Sista ansökningsdag: 2022-02-14.

Doktorand i miljövetenskap – inriktning klimat och miljöförändring

Södertörns högskola söker en doktorand för studier av hur ett förändrat klimat påverkar och påverkat havsekosystemens mångfald, ekologiska processer, interaktionen mellan land och hav i kustområden samt människans roll m.m. Fokus på Östersjön.
Sista ansökningsdag: 2022-02-14

Doktorand i miljövetenskap – inriktning miljöförändring och processer

Södertörns högskola söker en doktorand för studier av hur ett förändrat klimat påverkar och påverkat havsekosystemens mångfald, ekologiska processer, interaktionen mellan land och hav i kustområden samt människans roll m.m. Fokus är Östersjön och tjänsten är även kopplad till Baltic and Eastern European Graduate School (BEEGS).
Sista ansökningsdag: 2022-02-14

Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier med fokus på hållbar sjömat

Samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, utlyser en doktorandtjänst inom det Formas-finasierade forskningsprojektet ”Hållbar sjömat i Sveriges nya landsbygdsutveckling". Projektet undersöker hållbar sjömats nuvarande roll och framtidspotential i Sveriges hållbara landsbygdsutveckling.
Sista ansökningsdag: 2022-02-15

Forskare – interaktioner mellan fiske och marina däggdjur

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet söker en biolog eller en person med motsvarande kvalifikationer för anställning som forskare/miljöanalysspecialist. Anställningen innebär att leda arbetet med att utveckla och utvärdera nya fiskeredskap för att minska interaktioner mellan fiske och marina däggdjur längs den svenska kusten.
Sista ansökningsdag: 2022-02-18

Doktorand i naturresurser och hållbar utveckling

Uppsala universitet utlyser en doktorandtjänst som är en del i projektet "Marina reservat 2.0: skydda sjögräsen för mångfaldens, matens och klimatets skull". Tjänsten innebär fältarbete i Indiska oceanen och Stillahavsområdet samt litteraturgenomgångar och analys av stora datamängder.
Sista ansökningsdag: 2022-02-24

EurOcean - marine jobs

A collection of marine career opportunities from several institutions in Europe.

Projektledare havsbaserad vindkraft

AquaBiota Consulting söker en projektledare, med marinbiologisk eller liknande bakgrund, som ska bidra i undersökningarna av effekterna av havsbaserad vindkraft. Projektledaren ska leda arbetet som AquaBiota genomför på uppdrag av olika vindkraftsbolag och innefattar undersökningar, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprocesser.
Sista ansökningsdag: Så snart som möjligt/löpande

AquaBiota - fyra olika tjänster

AquaBiota bedriver forskning och konsultverksamhet inom marin och limnisk miljö, samt inom miljögenetik (eDNA). AquaBiota är i en utvecklingsfas och söker nu ytterligare fyra medarbetare.
De söker efter dig som har en högskoleexamen inom marinbiologi, limnologi eller inom något annat för verksamheten relevant område. Vi ser gärna att du har haft en tidigare anställning där du jobbat med akvatiska frågor, till exempel som konsult, forskare eller handläggare inom statsförvaltning eller intresseorganisation.
Sista ansökningsdag: Löpande tills tjänsterna är tillsatta

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.