Bild
Bild: Pixabay
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Redan svaga fiskbestånd kan försvagas av fåglar

Att ta hänsyn till hela ekosystemet när man bestämmer hur fisket ska gå till är inte enkelt. Ekosystemet är komplicerat, och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Forskare från bland annat Stockholms universitet har undersökt hur sjöfåglar som äter fisk kan påverka fiskbestånden, och resultaten visar vikten av en ekosystemanpassad fiskeförvaltning.

Påverkar fiskätande sjöfåglar fiskbestånden? Svaret är enligt studien nej, så länge fiskbestånden är starka. I ett ekosystem där bestånden av födofisk är i gott skick tål fiskbestånden att fåglarna konsumerar fisken. Studien gjordes i fem vitt skilda ekosystem i haven utanför Sverige, Norge, Peru, Sydafrika och Skottland, och resultaten visade på samma sak i de fem vitt skilda havsekosystemen.

Men resultaten gällde bara i de fall fiskbestånden var starka. I de fall där fiskbestånden utsatts för ett alltför hårt fisketryck hade sjöfåglarnas konsumtion av fisk en negativ påverkan på fiskbestånden som ytterligare spädde på den negativa effekten av det hårda fisketrycket. Studiens är ett tydligt exempel på hur många faktorer hänger ihop, och på vikten av att ha en fiskeförvaltning som tar hänsyn till hela ekosystemet.

MER LÄSNING